Myriophyllum Spicatum, Nuphar Luteum, Ceratophyllum Demersum

دولت های حوضچه هریرود در شاخابه های فرعی که در قلمرو این کشورها هستند سدهایی ساخته اند که باعث مسدود شدن جریان اصلی آب به شاخه اصلی می شود. با جهانی شدن اقتصاد و انتقال قدرت از مفاهیم نظامی به اقتصادی، دسترسی به منابع طبیعی را می توان یکی از عوامل قدرت قلمداد کرد و از آن جایی که توسعه اقتصادی و پیشرفتنیز به منابع طبیعی وابسته است، مالکیت یا دسترسی آسان به منابع طبیعی با ارزش، به عنوان یکی از شاخص هایحفظ یا بسط قدرت در نظر گرفته می شوند و در آینده دسترسی به منابع آب قابل اعتماد، یکی از مولفه های قدرت محسوب می شود.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که در صورت بروز اختلاف جدید بین دو کشور این موضوع باید با استناد به حقوق بین الملل و رویه قضایی موجود مجدا توسط مراجع ذی صلاح طرفین مورد بررسی قرار گرفته و حل و فصل شود. این وابستگی در زندگی مردمان شرق ایران به آب رودخانه های مرزی مشترک و نیز قرارگرفتن سرچشمه این رودخانه ها در آن سوی مرزهای سیاسی، موجب نقش آفرینی آب های مرزی در روابط سیاسی بین دو کشور ایران و افغانستان شده است.

رودخانه هیرمند از افغانستان سر چشمه می گیرد و زندگی مردم منطقه سیستان وابسته به آن است. در این میان، تاریخ دو سده مناقشه ایران و افغانستان بر سر رودخانه مرزیو مشترک هیرمند، نه تنها در روابط دو کشور به عنوان یک عامل عمده، تاثیرات منفی زیادی داشته، بلکه به گونه ای اثرگذار، بحرآن هایی مانند فقر، بیکاری، قاچاق مواد مخدر و از همه مهم تر موضوع ناامنی، در این منطقه ازکشور را با خطر جدی و اساسی مواجه ساخته است. چرا که ماهیهای رود ارس ۱۰ گونه است که ۶ گونه از این ماهیها نسبت به ماهیهای دیگر بزرگتر است و از مقاومت بیشتری در حین صید برخوردارند به همین دلیل صید این گونهها در بین علاقمندان صیادی و ورزشکاران از اهمیت بسیار بالا و ارزشمندی برخوردار است.

با توجه به نتایج به دست آمده، رسوبات دلتای قدیمی رودخانه ی هیرمند به دلیل خصوصیات خاک شناسی و عوامل اقلیمی، بهترین شرایط را برای فرسایش و تشکیل کلوتک ها در این منطقه فراهم کرده است. در این صورت نحوه اعمال و اجرای تخلیه و قلع اعیانی های موجود در بستر یا حریم رودخانه ها به این صورت است که شرکت های آب منطقه ای ابتدائاً طی اخطار به متصرف اعلام می نمایند که ظرف مدت تعیین شده نسبت به تخلیه و قلع اعیانی های احداثی اقدام و در غیر این صورت با اخذ دستور قضایی از دادستان و نظارت وی یا نماینده آن که همان ضابطان دادگستری (نیروی انتظامی محل) هستند، شرکتهای مزبور جهت رفع تجاوز اقدام به قلع و قمع اعیانی های احداثی می نمایند.

بررسی رژیم حقوقی رودخانه های متوالی بین المللی با تاکید بر رودخانه هیرمند. علیرغم اینکه از لحاظ فیزیکی بین رودخانههای مرزی و پی درپی تفاوتی وجود ندارد، مقررات حقوق بین الملل در مورد این دو دسته از رودخانههای بین المللی یکسان است؛ در تحقیق حاضر، رودخانههای پی در پی و قواعد و مقررات بین المللی و رویه های قضایی و روند حقوقی خاصی برای مواردی که تاکنون در نظام حقوق بین الملل مسکوت مانده در نظر گرفته شده است و به صورت موردی نسبت به بررسی رژیم حقوقی رودخانه هیرمند که افغانستان نسبت به ایران بالادست و حدود 150سال است اختلاف بین دو کشور وجود دارد پرداخته شده است.

هیدروپلیتیک ترکیبی متوازن از دو واژه آب و سیاست است، و تاثیر و نقشآفرینی منابع آب بر روابط سیاسی کشورها را موردمطالعه قرار می دهد.هیدروپلتیک افغانستان درمنطقهو سیاست جدید ژئوپولیتیکی افغانستان در قبال ایران از طریق اهرمهای متعدد آبیموجب عدم توسعه پایدار و امنیت ملی در ایران شده به طوری که افغانستان با احداث سدهای متعدد بر روی رودهای مرزی بین دو کشور موجب نگرانی و تهدید جدی برای ایران شده است. هر نوع تلاشی که برای کاهش یا حذف پیامدهای برداشت شن و ماسه انجام گیرد باید در جهت دستیابی به تعادل طبیعی باشد. در کشور ما ضریب وابستگی به منابع آب با منشا خارج از کشور، در بعد ملی رقم ناچیزی است ولی در بعد منطقهای رقمی بالا و بسیار مهم و حیاتی است به طوری که ضریب وابستگی سیستان به رودخانه مرزی هیرمند تقریبا 100 درصد است.

از عمده مسائل مربوط به رودخانه هیرمند این است هر دو کشور نیاز حیاتی به آب این رودخانه دارند و حوادث جاری کشور افغانستان باعث شده است که مدیریت این رودخانه در طرف سرزمین افغانستان بر اساس مقررات معاهده موجود به بوته فراموشی سپرده شود. «اپولونیوس طوانه ای» سیلوستر د ساسی وحدت بلیناس و اپولونیوس را نخستین بار اثبات کرد(92) و نشان داد که این نام اولین دفعه در ادبیات عرب، در یکی از مؤلفات هرمسی(93) متعلق به عهدی کهن، یاد شده. سازندهای فرسایش یافته و رسوب گذاری شده ی فلیش شرق ایران در منطقه، منشأ داخلی رسوبات را تأیید و وجود کوارتز، آلومینیم، کلسیت، دولومیت، مسکوویت، آلبیت و سایر کانی ها و عناصر دیگر نیز نشان از خارجی بودن منشأ این رسوبات بوده که توسط رودخانه ی هیرمند انتقال یافته و در پلایای هامون رسوب گذاری شده است.

در این میان، وجود کلوتک ها واقع در پلایای هامون سیستان توسعه ی چشم گیری داشته است. تلفات آب به وسیله ی انسان ، با برداشت بی حساب از منابع آب سطحی و زیرزمینی در مدت زمان طولانی و مصرف بی رویهی آب در منازل و مزارع و صنایع به وجود می آید . آتش فشانی وزوو شروع شد دریاسالار جهاز می سن بود و بر خلاف نامه های صریح و دقیق پلین کوچک جمعی گفته اند که او در قلهء وزوو در راه خدمت به علم جان سپرد و این گفته ای داستانی و دور از صحت است او در واقع فدای وظیفه شناسی و بشردوستی گشت و ضمناً مشاهدات خود را در کیفیت امر آتش فشانی نیز یادداشت میکرد و بمحض اینکه خطر ظاهر شد او با کشتی های خود برای نجات کسانی که در خطر بودند به ساحلی که مورد تهدید بود نزدیک شد لکن نتوانست آنان را رهائی بخشد زیرا دریا کشتی ها را بطرف ساحل میراند و مانع حرکت آنها بود.

سپس در فرآیند مذاکرات بین ایران و افغانستان و بر اساس دیپلماسی، عقلانیت بازیگران و اولویتها و برداشتهای آنها، دسترسی افغانستان به بندر چابهار و تأمین حقابه هیرمند بهعنوان نقطه تعادل و بهترین گزینه برای هر دو کشور برگزیده شود. همچنين به نمونه هاي همکاري هاي مشترک موفق، و نيز مشکلات موجود اشاره شده و به اهميت و ضرورت رويکرد به مديريت جامع منابع آب (IWRM) بين کشورهاي همسايه، به منظور افزايش بهره وري از منابع مشترک و کاهش تنش هاي فيمابين پرداخته شده است. در اين مقاله پس از بررسي کوتاهي از وضعيت آب هاي فرامرزي در دنيا و خاورميانه، تجارب و سوابق مديريت منابع آب فرامرزي بين ايران و کشورهاي همسايه، سوابق معاهدات آب هاي مرزي، ويژگي هاي معاهدات مذکور و نيز نتايج مذاکرات و اقدامات انجام شده بين ايران و همسايگان با استفاده از معاهدات و پروتکل هاي مربوط به رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترک ارائه شده است.

بر اساس مطالب فوق، ملاحظات دولت ها و اقدامات کشورها به سمت و سوي تهيه روش هاي جديد مديريت منابع آب بويژه بر اساس اصول مديريت جامع و يکپارچه منابع آب (IWRM) سوق يافته است. در این راستا، توجه به مدیریت جامع منابع آبی و ارزیابی اثرات محیط زیستی باید مورد توجه باشد. در همان زمان عمر را نیز خوابی درمیرباید و در خواب به او الهام میشود که باید کیسه ای زر به مطرب پیر ببخشد.

با توجه به نکات فوق،ضرورت تصحیح مجدد این اثر نفیس و پر محتوا با استفاده از نسخ برجای مانده روشن و مبرهن می گردد.امید است پژوهشگری دقیق به این کار همت ورزد. برخي از اين الگوها با الگوهاي منابع آلاينده در اين داده ها به خوبي تطابق داشت. جای دادن آب در حوزه مسایل امنیت ملی، زمانی به واقعیت نزدیک می شود که یک کشور برای تامین منابع آب مورد نیاز خود به رود یا رودهایی که از خارج از فضای سرزمینی آن سرچشمه می گیرند شدیدا وابسته باشد. 1- برای ساخت هر وسیله ی مورد نیاز چه کارهایی باید انجام داد ؟

همچنین با توجه به عناصر به دست آمده از آزمایش های انجام گرفته و بررسی نقشه های زمین شناسی در ایران و افغانستان می توان گفت این رسوبات هم دارای منشأ داخلی و هم دارای منشأ خارجی هستند. با توجه به بحران کم آبی و فقدان موافقت نامه ای در خصوص نحوه بهره برداری از هریرود، بیم آن می رود این تاسیسات آبی به اختلافی بین المللی تبدیل شوند. نتايج نشان داد كه قيمت اين محصول در تحقق اين همكاري استراتژيك بسيار تعيين كننده خواهد بود، بطوريكه ظرفيت اين نوع مشوق ها تا حدود 200 دلار در كيلوگرم خشخاش كارآيي دارد و با افزايش قيمت بشدت از اين ظرفيت كاسته خواهد شد.

در اين تحقيق تلاش شد تا با استفاده از نظريه بازي نگاه نويي را در تعاملات دو كشور مد نظر قرار داد. به نظر متخصصان حقوق بين الملل مانند (( واتل )) رودخانه هاي مرزي بايد به حكم قاعده انصاف به وسيله خطي كه در وسط آن ترسيم ميشود ميان دو دولت همسايه تقسيم گردد . در این رابطه پنج نمونه رسوب، به صورت مشخص از منطقه ی موردمطالعه برداشت شده و با استفاده از روش های تجزیه وتحلیل آزمایشگاهی XRD و XRF موردبررسی قرار گرفت. قرار گرفتن سر چشمه های هیرمند و 95 درصد از مسیر رودخانه در سرزمین افغانستان و وابستگی شدید افغانان به آب هیرمند موجب برتری ژئوپلیتیک افغانستان در مقابل ایران شده است که همواره موجب انعطاف ایران در برابر افغانستان در این مورد شده است .

از این رو هر از چند گاهی جلوگیری از ورود آب هیرمند از افغانستان به ایران منجر به نابودی کشاورزی منطقه و بروز بحران و خشک سالی می-شود. نوسان جریان آب هیرمند و کاهش آب جاری به سمت سیستان ( ایران ) در صد سال گذشته همواره مشکلاتی را در روابط سیاسی ایران و افغانستان درسطوح محلی و ملی بوجود آورده است. به نظر میرسد با بازگشایی تونل سوم آبرسانی در طرح بهشت آباد، استان کرمان هم مانند اصفهان و چهارمحال و بختیاری از آب زایندهرود فیض ببرد. وی گفت: در این نشست همچنین مقرر شد طرفین در جلسه ماه آینده که در ترکمنستان برگزار میشود، نسبت به اصلاح مسیر بستر رودخانه مرزی اترک حد فاصل علامت مرزی ۱۶۱ تا ۱۶۶.۱ و نیز اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با سیلهای این رودخانه، تصمیم گیری کنند.

زمینی که نسبت به پیرامون خود به طور مشخصی برجسته تر بوده و دارای دامنه های شیب داری باشد.ارتفاع دقیقی برای آن تعریف نشده است ولی معمولا زمین هایی که حدود 600 متر از اطراف خود بلند تر باشند را کوه می نامند. روش به کار رفته در این تحقیق روش کتابخانه-ای بوده که به منظور تحلیل کیفی و بررسی رویدادهای گذشته از اسناد و متون استفاده شده و با ارزیابی و سنجش مشکلات مربوط به رودخانه های پی در پی راه حل حقوقی برای آن ها ارائه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید