70 تا از مکان های دیدنی تهران (آدرس + عکس)

بزرگزاده با اشاره به سرپرستی هیئت ایرانی توسط وزارت نیرو و نیز حضور معاونان کمیساریایی ایران و افغانستان در این نشست خاطرنشان کرد: جلسات روز گذشته به کار خود پایان داده و امید است در مدت یک ماه که هیئت افغانستانی در ایران حضور دارد، کار نقشهبرداری رودخانه مرزی هیرمند به پایان برسد. سیاست جمهوری اسلامی ایران و بهویژه دولت سیزدهم مبتنی بر این است که تحریمها به حداقلیترین حالت اثرگذاری بر جامعه اقتصادی ایران برسد که در این چارچوب رهبر معظم انقلاب هم بر اقتصاد مقاومتی تاکید داشتهاند، بنابراین اگر این مسیر در کنار خنثی سازی تحریم ها به صورت عینی و مصداقی مورد توجه قرار گیرد، قطعا تحریمهای اعمال شده در طول سالهای اخیر علیه کشورمان کمرنگ خواهد شد.

رودخانهی پرآب و خروشان ارس علاوه بر جذابیتهای ویژه گردشگری و تاثیرات مثبت اکوسیستمی، قابلیت ارزشمندی از نظر ماهیگیری در فصول خاصی از سال را دارد، بخصوص شهرهای پلدشت، جلفا و سیه رود که در نزدیکی این رود واقع شدند هر ساله گردشگران قلاب به دست زیادی را در این مناطق میکشاند که در ساحل و حواشی رود ارس ماهیگیری کنند. شهرستانک در استان البرز، شهر کرج، جاده چالوس، منطقه آسارا و نرسیده به گچسر واقع شده است.

امام زاده داود نیز با توجه به ابعاد مذهبی و جاذبه های طبیعی خود جزو مقاصد گردشگری مهم و پر رفت و آمد شهر تهران است. لذا عدم تصویب موافقتنامه از سوی دو طرف یا یک طرف، باعث کشدار شدن مسئله و ادامه اختلافات شده است. علت اساسی آن، عدم تصویب موافقتنامهها از سوی دولتین یا یک دولت و تحولات متعددی سیاسی که در دو کشور در طول ۱۵۰ سال رخ داده است. کشمکش بر سر جریان آب رودها به قدمت خود تاریخ است و در طول تاریخ همواره تعیین مرزهای آبی بین کشورها به لحاظ حقوق بین الملل عمومی بحث انگیز بوده است و ایران با مرزهای متعددی آبیش از این قاعده مستثنی نبوده است بحث تعیین رژیم حقوقی هیرمند در یک قرن اخیر همواره یکی از مشغله های سیاسی ایران بوده است در شرایط فعلی مرزهای بین المللی میان ایران و افغانستان در میانه شاخه اصلی هیرمند مورد پذیرش دو کشور می باشد.

روز گذشته نیز «سعید خطیبزاده» سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره اظهارات وزیر نیرو در مورد حق آبه هیرمند گفت: برای ما یکی از مهمترین سنجههای ارزیابی مسئولیت پذیری هیأت حاکمه فعلی افغانستان، موضوع حق آبه ایران است. مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو با بیان اینکه باید کانالهای دقیق بتنی طراحی شود که آب را از رودخانه تحویل بگیرد، افزود: در ابتدا لازم است تجهیزات اندازهگیری نصب شود تا مطمئن شویم که به چه میزان آب تحویل ایران میشود. مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو تاکید کرد: این تجهیزات باید مدرن باشند تا اطمینان حاصل شود که حقآبهها منطبق بر مفاد معاهده ۱۳۵۱ رودخانه هیرمند تحویل ایران میشود.

وزارت انرژی و آب طالبان تصریح کرد که اگر آب به ایران نرسیده به دلیل مشکلات فنی بوده و در این موضوع عمدی وجود نداشته است. اگر بین چهار عنصر طبیعت، آب را انتخاب میکنید، بهتر است برای تفریح آخر هفته خود نیز پلنگ دره را انتخاب کنید! اگر ببینی به زیر آب رودخانه رفتی و غوطهور شدی و دوباره بالا آمدی، یـعـنـی از راز وزیر آگاه میشوی. «قاسم تقیزاده خامسی» معاون وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران و رئیس هیئت کمیساریای آب هیرمند گفت: در فضای بسیار دوستانه به نتایج خوبی رسیدیم و دو طرف تاکید دارند برنامه عملیاتی برای استفاده از آب رودخانه هیرمند طوری تنظیم شود که مردم دو کشور به ویژه ساکنان استانهای سیستان و بلوچستان ایران و نیمروز افغانستان از نتایج آن به خوبی بهرهمند شوند.

مرزهای بینالمللی ایران و افغانستان در میان شاخه اصلی هیرمند، در سیستان سالهای زیادی است که مورد پذیرش دو همسایه قرار گرفته است؛ اما اختلافات زیادی بر سر چگونگی تقسیم آب هیرمند و دیگر حقوق مربوط به این رودخانه، هنوز حل نشده است. این موافقتنامه گرچه اختلافات مرزی را در ناحیه مزبور به پایان بُرد، اما اختلافات مربوط به چگونگی استفاده از رودخانه هیرمند از اینجا شکل گرفت. همچنین برای برش دقیق، تفنگ های آب با فشار بالا مورد استفاده قرار می گیرند.

همچنین حمل وسایل سنگین نظیر یخچال به دلیل حجم سنگینی آن نیاز به کارگران با تجربه درد. در حالی که حجم آب رودخانههای کشور، ۴۶ میلیارد متر مکعب در سال است. راه حل نهایی مسـئله آب هیرمنـد بـه ایـن قـرار است که ایـران ضـمن مـذاکره بـا افغانسـتان ، بـر اعمـال محـدودیت هـای صـادرات و واردات افغانستان از بندر چابهار و مرز میلک تأکید کند و افغانستان نیز بـرای گریـز از اخـتلال در امـر صادرات و واردات خود، اقدام به تأمین حقابه ایران کند؛ اما چرایی برگزینـی ایـن تصـمیم در میان دو کشور در یک مسئله اساسی نهفته است و آن وابستگی رو به افزایش کشـور افغانسـتان به بندر چابهار در امر واردات و به طور ویژه در امر صادرات است کـه ایـن مهـم خـود دلایلـی دارد که به صورت مختصر به آن پرداخته میشود.

تبدیل شوند. در 10 نمونه تهیه شده (جدول 3) به غیر از نمونه 5، حضورکانی­های کائولونیت قابل ملاحظه است که این امر زهکشی مناسب خاک­های مستقر در بخش­های مختلف دامنه­ها را نشان می­دهد. علاوه بر کوهها، دیوان را موجوداتی با شکلهای غیرانسانی نشان میدهد که با پیروزی رستم بر ارژنگ، بقیة دیوان میگریزند که در تصویر بهخوبی نشان داده شدهاست. نقطه تعادل برای ایران و افغانستان در مسئله آب هیرمند هنگـامی حاصـل می شود که ایران از طریق مذاکره بر اعمـال محـدودیت هـای صـادرات و واردات افغانسـتان از بندر چابهار تأکید کند تا در نهایت افغانستان با پذیرش حقابه رودخانـه هیرمنـد، ایـن امکـان را در اختیار ایران قرار دهد تا تالاب هامون را که حیات منطقه سیستان به آن وابسـته اسـت ، احیـا کند.

۷۰ فیلم سینمایی تلویزیون تا تحویل سال / سه شبکه «زندانیها» ده نمکی را پخش میکند! هر دو موجودات زنده را وابسته به آب می دانند. سپس در فرآیند مذاکرات بین ایران و افغانستان و بر اساس دیپلماسی، عقلانیت بازیگران و اولویتها و برداشتهای آنها، دسترسی افغانستان به بندر چابهار و تامین حقابه هیرمند بهعنوان نقطه تعادل و بهترین گزینه برای هر دو کشور برگزیده شود. ت ( پوشش گیاهی : هر چه پوشش گیاهی بیشتر باشد مقدار آب جاری کاهش می یابد . تعاریف مختلفی برای خشکسالی ارائه شده است بعنوان مثال خشکسالی عبارتست از کمبود بارش در دوره ای بلند مدت به نحوی که باعث کمبود رطوبت در خاک و سبب کاهش آبهای جاری شود و بدین طریق فعالیت های انسانی و حیات گیاهی و جانوری را بر هم زند ( 5 ) .

میانگین طولی ماهیان صید شده بر حسب میلیمتر در بالادست سد 95/11±12/49 و در پاییندست سد94/11±94/52 و میانگین وزنی نمونهها بر حسب گرم در بالادست سد 69/2±30/3 و در پاییندست سد 96/2±92/3 بهدست آمد. برای اینکه اسباب کشی خود را با نظم و ترتیب و خیالی آسوده انجام دهید برای شروع می توانید چسب، کاتر، کاغذ و جعبه هایی در سایزهای مختلف آماده کنید. منابع آبی افغانستان یکی از ظرفیت های بالقوه آن به حساب میآید که با بهره برداری صحیح از آن میتوان میزان محصولات کشاورزی را افزایش داد، برق تولید نمود، آب شرب صنعتی برای مصرف داخلی و خارجی ساخت و حتی از مناظر زیبای آن به نفع صنعت توریزم بهره برد.

در این شرایط جدیدترین خبرها در حالی که تصریح می کند، دولت افغانستان تاکنون ۱۹ سد و ۳۴ بند انحرافی در حوضه آبریز هیرمند و در بالا دست تالاب های هامون احداث و مورد بهره برداری قرار داده، برنامه ساخت ۳۵ سد دیگر را در این حوضه به صورت سدهای پیشنهادی در دست مطالعه و برررسی دارد. این رودخانه از ولایتهای قندهار، هلمند و نیمروز میگذرد و به مرز مشترک ایران و افغانستان میرسد، بالاخره پس از طی مسافتی در حدود ۱۰۵۰ کیلومتر وارد دریاچه هامون میگردد.

مساحت تقریبی فلات این کشور در حدود ۴۰۰۰۰۰ کیلومتر مربع اعلام شده است. بطور کلی یکی از مناطق کشور که با مشکل خشکسالی مواجه است منطقه سیستان واقع در شرق کشورمان است که وسعت آن 15195 کیلومتر مربع و اراضی قابل کشت آن (در صورت وجود جریان آب در رودخانه هیرمند) 1400 کیلومترمربع یا 140 هزار هکتار می باشد. رودخانه مرزی هیرمند تنها منبع تأمین آب در منطقه و در واقع شاهرگ حیاتی آن است زیرا با توجه به مقدار کم بارندگی سالانه منطقه که طبق آمار 46 سال اخیر ( 2004-1959) ، بطور متوسط 6/60 میلی متر است ( 1) اقلیم حاکم بر منطقه « خیلی خشک » یا « فراخشک» می باشد و بنابراین وابستگی زیادی به جریان آب رودخانه هیرمند در ناحیه وجود دارد.

بهگزارش خانه آب ایران و بهنقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو، در پایان بیستمین نشست دو روزه مشترک کمیساران آب جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، عصر دیروز دو طرف در کابل توافق کردند برای شش ماه آینده ابزارهای اندازهگیری بر روی رودخانه هیرمند با هدف اجرای بهتر معاهده هزار و سیصد و پنجاه و یک حقابه ایران از این رودخانه نصب شود. توضیحاتی را میدهند و مسائل فنی را مطرح میکنند گفتیم آمادگی داریم که این مسائل فنی را حل کنیم و کمیساران عالی آب در افغانستان ملاقات داشتند ولی مهم این است که در عمل وزارت نیرو به ما گزارش دهد که این اتفاق رخ داده است.

پرسش: در مورد رودخانه هیرمند که مشترک بین ایران و افغانستان است، چه قراردادها و توافقهایی تاکنون بین دو دولت صورت گرفته است؟ بهتر است بدانیم که این رود قابل کشتیرانی است و تنها رودخانه از روخانه های ایران است که به سایر کشورها راه دارد. به گزارش فارس، وزارت انرژی و آب دولت موقت طالبان به اعتراض مقامات ایران درباره آب رود هلمند واکنش نشان داد. وزارت آب و انرژی طالبان همچنین افزوده که تیمهای فنی این وزارتخانه در حال کار بروی انجام و پایان دادن به این مشکل فنی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید