پلاسجان در روزهای پاییزی زیباتر از همیشه

مقدار Af در قرهچریان 7/26 در سهرین 4/54 و در سارمساقلو 7/64 برآورد شد. برای این سه زیرحوضه قرهچریان، سهرین و سارمساقلو این مقادیر بهترتیب 4/466، 5/350 و 2/466 برآورد شد که نشاندهندۀ فعالبودن بیشتر منطقه در دو زیرحوضه قرهچریان و سارمساقلو نسبت به سهرین است. در هر کدام از زیرحوضههای قرهچریان (جدول 3)، سهرین (جدول 4) و سارمساقلو (جدول 5) شاخص T با دقت زیاد محاسبه شد. انحراف دیگر در دشتها اتفاق افتاده که رودخانههای سارمساقلو، زنجانرود و همایون را به سمت شمال و رودخانههای سهرین و قرهچریان را به سمت جنوب (سمت چپ رودخانه اصلی) منحرف کرده است.

چنین حرکاتی در طی زمان اختلاف ارتفاع 30 متری در دشتهای شمالی زنجانرود بهوجود آورده است که در محل ورودی شهر، از طرف جادۀ قدیم زنجان- تبریز کاملاً مشخص است. در مسیر رودخانهها دو نوع انحراف دیده میشود؛ یکی انحرافی که بر اثر عملکرد گسل ارمغانخانه بهوجود آمده و همۀ رودخانهها را بهسمت شمال (سمت راست رودخانۀ اصلی) متمایل کرده است. به دستور شاه در چهار طرف این میدان چهار بنای ارزشمند مسجد تاریخی امام در جنوب، مسجد شیخ لطف الله در شرق، کاخ عالی قاپو در غرب و سر در بازار قیصریه در شمال ساخته شد که هر یک در نوع خود شاهکاری بی نظیر است.

ساختار مسطح و نرم خاک سنگ به همراه ظرفیت باربری بسیار بالای آن، از خصوصیات ویژه این نوع شن برای زیرسازی است. اگر مقدار Vf کوچکتر از یک باشد، تکتونیک بسیار فعال است، اگر بین 1 و 2 باشد، نیمهفعال است و اگر بزرگتر از 2 باشد، غیرفعال یا در واقع آرام است (رامشت و شاهزیدی، 1390، 88). همانطور که محاسبات بالا نشان میدهد، در سه زیرحوضه سارمساقلو، سهرین و قرهچریان مقادیر کوچکتر از یک و نشاندهندۀ تکتونیک بسیار فعال است. بر این اساس باید در امتداد گسل تهم در دشتهای شمالی زنجانرود، گسستگی به اندازۀ متغیر با توجه به فاصله از خطالرأس (محل تغییر امتداد ناهمواریها) ایجاد شود؛ اما پیامد تغییر امتداد ناهمواریها در دشتهای مورد نظر به چند صورت با شواهد ژئومورفولوژیکی منعکس شده است؛ اول اینکه در همان رودخانه سارمساقلو (تهم)، درۀ عریضی (951 متر) ایجاد شده که از نظر عمق نیز در بین درههای دیگر بسیار عمیقتر است.

برای حل این مشکل، او غده صنوبری را بهعنوان مقری که در آن، روح و بدن با یکدیگر تعامل برقرار می­کنند، معرفی نمود. چنین عملکردی در درههای عمیق دشتهای شمالی زنجانرود، بیانکنندۀ این مطلب است که گسستگی ناشی از تغییر امتداد کوهها بهصورت واحد عمل نکرده تا شکافهای عمیقی ایجاد کند، بلکه شکافهای متعددی ایجاد کرده است. به غیر از این شکافها شکافهای دیگری نیز در اطراف زنجانرود به طرف کوهستان ایجاد شده است که در نگاه اول فرسایش قهقرایی در شکلگیری آنها بیشتر مد نظر قرار میگیرد، در صورتی که عامل اصلی پیدایش آنها به عملکرد گسل تهم بر میگردد.

دیگری همانند شرایط کنونی که رودخانهها قادر به ایجاد مخروطافکنه در فاصلۀ زیادی از پیشانی کوهستان نیستند و مجبور به عبور از دره عمیقی هستند که با حفظ شرایط توپوگرافیکی اولیۀ خود، تا نزدیک زنجانرود نیز امتداد دارند. ویژگیهای شخصیتهای داستان، گاهی از طریق اعمال و رفتارشان و گاهی با توصیف کشمکشهای درونی و ذهنی آنان نمود پیدا میکند. عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان درباره مدت زمان رهاسازی آب برای نوبت دوم آبیاری اراضی شرق، گفت: اگر از یکم تا پنجم فروردین آب زایندهرود بازگشایی شد باید تا رسیدن محصول گندم تا ۷۵ روز (تا ۱۵ خرداد) جاری شود.

علاوه بر رشد جمعیت انسانی، گرم شدن کرهی زمین نیز موجب افزایش شدت خشکسالی در بسیاری از نقاط جهان میشود.برای خشکسالی که طی ۲ دههی اخیر نواحی مرکزی و جنوبی ایران از جمله استانهای یزد، اصفهان، سیستان و بلوچستان و کرمان را در بر گرفته، عوامل مختلفی از رشد سریع جمعیت تا عدم مدیریت مصرف صحیح، حفر بیرویه چاهها و همچنین توسعه کشاورزی نام برده میشود. بنابراین نگرانیهای ایران از کاهش حق آبه و مشکلات زیست محیطی گسترده در منطقه باید مد نظر طرف افغانستانی قرار گرفته و به منظور رفع این نگرانیها اقدام شود.

شهر لاهور در ۳۱°۴۵′ شمال عرض جغرافیایی و ۷۴°۳۹′ شرق طول جغرافیایی قرار گرفته است. Lmf طول جبهه کوهستان در امتداد کوهپایه که در آن تغییراتی در شیب کوه به سمت کوهپایهها رخ میدهد (شکست شیب یا کنیک) و Ls طول خط مستقیم جبهۀ کوهستان است. برافروختن آتش به منظور بازگشت، در خانه و همچنین در محل مرده سوزی یا دفن جسد امری معمول است. فرقی ندارد در کدام فصل و چه زمانی دوست دارید به مسافرت بروید، اگر این مقصد را انتخاب کرده باشید، به شما قول میدهم که در هیچ فصلی از لحاظ جذابیت شما را ناامید نخواهد کرد.البته اگر قصد دارید که برای باشگاههای پرواز و صخرهنوردی به سمت این روستا سفر کنید، توجه داشته باشید که حتما در روزهای آفتابی وارد کردان شوید چرا که در روزهایی که بارش وجود داشته باشد، اجازه این فعالیتها را نخواهید داشت.

با اینکه تعداد جنگلها خیلی زیاد است ما در این مطلب درباره بعضی از آنها صحبت میکنیم و انتخاب دیدنیترین آنها را به شما میسپاریم. حوضه رودخانه هوآهی رودخانه گذار واقع شده در منطقه آب و هوایی انتقالی در چین است، و آن اغلب با سیل های بزرگ آسیب دیده است و از بلایای سیل رنج می برند. این شهر به خوبی سازماندهی شده است، در ساخت بناها اغلب از آجر استفاده شده و شهر دارای حمام عمومی می باشد. فرایندهای فرسایشی تمایل به ساییدن جبهۀ کوهستان دارند و فرآیندهای زمینساخت فعال، تمایل به تولید جبهههای کوهستانی مستقیم، اغلب همزمان با چینها و گسلهای فعال دارند.

این قبایل در تمام آمازون با یکدیگر متفاوت هستند یعنی تقریباً ۲۰۰ قبیله با فرهنگهای مختلف هستند که حتی زبان آنها با هم متفاوت است. دریای خزر می ریزد که 475 کیلومتر از آن مرز بین کشور ایران با ارمنستان و آذربایجان را تشکیل می دهد. سیستم راست لغز راست­گرد در منطقۀ زنجان، ادامه رو به جنوب شرق زون گسلی راستگردی است که از شرق ترکیه شروع میشود و در شمال غرب ایران به گسل شمال تبریز میپیوندد. مجتمع تجاری ایران مال یکی از بزرگترین و زیباترین مراکز خرید تهران و خاورمیانه محسوب میشود که مدتی کوتاه از احداث آن میگذرد.

یکی از سوالایی که ذهن خود منو درگیر کرده اینه که چرا رودخونه ها هیچ کدومشون صراط مستقیم رو طی نمی کنن و تمایل به کجروی دارن . کروکودیلی که در نیل زندگی میکند، یکی از بزرگترین کروکودیل های آفریقا است که طولی بیشتر از ۶ متر دارد! این ویژگی بیانکنندۀ دو وضعیت رسوبگذاری رودخانه در طی زمان است؛ یکی زمانی که رودخانهها مجبور به جریان در درههای عمیق نبودند و مخروطافکنههای وسیعی را از پیشانی کوهستان تا مرکز دشت، تشکیل دادهاند. چنین ویژگی­هایی بیانکنندۀ دو وضعیت متفاوت فرایندی در طی زمان است؛ یکی حاکمیت فرایند آلوویالی، یعنی مرحلهای که رودخانهها در درههای عمیق جریان ندارند و قادر به رسوبگذاری سطحی و ایجاد مخروطافکنههای بههمپیوسته هستند؛ دیگری حاکمیت فرایند فلوویالی، یعنی مرحلهای همانند شرایط کنونی که رودخانهها قادر به ایجاد مخروطافکنه نبودهاند و مجبور به عبور از درۀ عمیقی هستند و با حفظ شرایط توپوگرافیکی اولیه، به رودخانۀ زنجانرود متصل میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید