‫ پارک نهج البلاغه تهران کجاست؟

از آنجایی که داخل این رود پیچها بیشههای طبیعی وجود دارد، سازمان حفاظت از محیطزیست این منطقه را بهصورت حفاظت شده معرفی کرده و موافقتهای استانی نیز دریافت شده و در حال بررسی در شورای عالی محیطزیست است؛ لذا چنانچه این ۱۰ کیلومتر به همراه دو لکه تالابی در کنار آن که تحت عنوان مجموعه تالابی آق قشلاق است به لیست مناطق حفاظت محیطزیست اضافه شود، میتوانیم کل مسیر رودخانه از سرچشمه تا پایاب را تحت حفاظت قرار دهیم. در واقع چنانچه بهدلیل برداشتهای مکرر آب یا تغییر کاربرهای غیرمجاز هر اتفاقی در مسیر حرکت این رودخانه رخ دهد، متأسفانه بزودی شاهد پاک شدن آن از روی نقشه کشور خواهیم بود؛ لذا سازمان حفاظت از محیطزیست جهت ممانعت از وقوع هر حادثه ناگواری در روزهای اخیر حدود ۱۰ کیلومتر از طول مسیر این رودخانه در خراسان شمالی را مورد حفاظت قرار داده است.

اترک، رودی خروشان و سیلگیر است که از کوههای هزار مسجد در خراسان رضوی سرچشمه گرفته و در طول مسیر از دشتهای قوچان، فاروج، شیروان و بجنورد گذشته و در ناحیه ترکمن صحرا استان گلستان، مرز ایران و ترکمنستان جاری میشود، پس از آن وارد خاک جمهوری ترکمنستان شده و به دریای خزر میریزد. رودخانه اترک داخلی به عنوان یکی از طولانیترین رودهای ایران، از ارتفاعات نزدیک قوچان از کوههای هزار مسجد سرچشمه گرفته که پس از مشروب نمودن دشتهای قوچان، فاروج، شیروان و بجنورد و ملحق شدن چند شاخهٔ مهم به آن از منطقهٔ رضاآباد میگذرد. بطوریکه رودخانههای کال ایمانی، اینچه، گرماب، خرتوت، سومبار، چندیر، نارلی آجی سو، قره یتیم، کال قره حجن (قره قچان)، کلوقرب (کوله قورپ)، نحیب (نجف)، آق بند و ماسن مهمترین رودخانههای تغذیه کننده اترک می باشند.

به دلیل همین جاذبههاست که آمل یکی از مهمترین مقصدهای گردشگری در استانهای شمالی کشور بهشمار میرود. رودخانه کرج یکی از زیباترین و مهمترین رودهای ایران است که از دامنههای رشته کوه البرز سرچشمه میگیرد. اترک مشترک: رودخانه اترک مشترک از ایستگاه هیدرومتری چات در مرز ایران و ترکمنستان شروع شده و به دریای خزر ختم می شود؛ آب این رودخانه بعد از عبور از بخش اینچه برون و تنگلی، در حوالی پاسگاه پل توسط سیستم تقسیم آب در دزبل، سهم آب دو کشور مجزا میشود که سهم آب ایران توسط کانال به دریاچه آلاگل و سپس به دریا می ریزد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسین هراتی، معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در گفت و گو با عصراترک با اشاره به حوزه آبریز اترک در خراسان شمالی اظهار کرد: ارتفاعات قوچان منشاء تامین آب رودخانه اترک هستند که جریان آب این رودخانه پس از گذر از خراسان شمالی به تالاب های آناگل، آجی گل و آلاگل استان گلستان سرازیر می شود. سومبار: رود شوری است که از ارتفاعات کوپت داغ در ترکمنستان سرچشمه گرفته و از سه شاخه ترکان و چندر و سمبار تشکیل شده است. سومبار: رود شوری است که از ارتفاعات کوپت داغ در ترکمنستان سرچشمه گرفته و از سه شاخه ترکان و چندر و سمبار تشکیل شدهاست.

رودخانه اترک داخلی به عنوان یکی از طویلترین رودخانههای ایران، از ارتفاعات نزدیک قوچان ازکوههای البرزسرچشمه گرفته که پس از مشروب نمودن دشتهای قوچان، شیروان و بجنورد و ملحق شدن چند شاخه مهم به آن از منطقه رضاآبد می گذرد. این بخش سرچشمه گرفته از قسمتی از رودخانه سومبار و اترک داخلی در ایران است که در حوزه شرقی روستای کورند از توابع گنبد با یکدیگر تلاقی کرده و پس از طی ۸۰ کیلومتر از مرز کشور در محلی به نام داشلی برون به طرف خاک ترکمنستان تغییر مسیرداده و از طریق خاک ترکمنستان وارد دریای خزر میشود. مقامات ایران طی سالهای گذشته با توجیه جلوگیری از قاچاق سوخت در امتداد مرز مشترک با افغانستان، اقدام به ایجاد خاکریز بزرگی در داخل تالاب هامون سابوری کرده بودند که این خاکریزها مانع اصلی رسیدن آب فراهرود به تالابهای سابوری و هیرمند در ایران میشود.

حوضه آبریز رود اترک یکی از حوضههای باز ایران است که در تقسیمبندی حوضههای آبریز ایران، حوضهٔ فرعی بهشمار میرود و زیرمجموعهٔ حوضهٔ آبریز دریای مازندران است. حسن قلعه: از حسن قلعه سرچشمه گرفته و در شرق رضاآباد به اترک میپیوندد. اترک بالایی که مساحتی حدود ۶۲۱۳ کیلومتر مربع را شامل میشود و از منطقهٔ رضاآباد تا قازانقایه را اترک میانی مینامند که مساحت حوضه در این قسمت حدود ۱۶۴۱۶ کیلومتر مربع میباشد.

معاون حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای خراسان شمالی، همچنین تشکیل کارگروه احیای رودخانه اترک با دبیری سازمان محیطزیست استان، تهیه و تنظیم سند سازگاری با کم آبی استان با تأکید بر حفظ کمیت و کیفیت آب رودخانهها، انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک با عنوان محیطزیست و آب با اداره کل حفاظت محیطزیست، تشکیل کارگروه نظام نامه مدیریت کیفیت منابع آب، راهاندازی گروه گشت و بازرسی کیفی منابع آب و صدور اخطاریه به متخلفان، راهاندازی تعداد ۸ گروه گشت و بازرسی برای پایش روزانه رودخانهها و حضور مستمر در محدوده رودخانهها، شناسایی متخلفان و توقف ابلاغ اخطاریه به متصرفان و پیگیری آزادسازی اراضی بستر رودخانهها، آزادسازی بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی بستر رودخانههای اترک در چندین سال و پیگیری و گرفتن سند مالکیت برای اراضی بستر رودخانه برای جلوگیری از سودجویان را از اقدامات مهم استان برای ممانعت از ورود فاضلابهای شهری و صنعتی و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه اترک برمیشمرد.

رودخانه اترک با طولی حدود ۵۸۰ کیلومتر را میتوان از لحاظ طبیعی و جغرافیای سیاسی به سه بخش زیر تقسیمبندی نمود. این رودخانه پس از گذشتن از قازانقایه تا دشتهای ساحلی دریای خزر به نام اترک سفلی معروف است که مساحت حوزه این قسمت حدود ۸۵۹۷ کیلومتر می باشد، که درچات نیز رودخانه سومبار ترکمنستان به آن می پیوندد. این رود حدود ۲۷٬۳۰۰ کیلومتر مربع را آبیاری (زهکشی) میکند، اما به جهت مصرف زیاد، آب آن فقط در مواقع سیل تا دریا ادامه مییابد. هراتی خاطرنشان کرد: سموم و کودهای شیمایی کشاورزی که در بارندگی های رگباری و سیل شسته می شود و به رود راه پیدا می کند از دیگر منابع آلوده کننده رود اترک به شمار می روند.

بایات حاجی: در ترکمنستان واقع است و قزل اترک نامیده میشود. هراتی با بیان اینکه واحدهای صنعتی مستقر در مسیر رود اترک فاضلاب خود را به آن رها می کنند و بعضا شاهد تخلیه فاضلاب انسانی در این رود هستیم گفت: با وجود اینکه تانکرهای حامل فاضلاب باید فاضلاب را در لاگون های منطقه قارلق تخلیه کنند اما بعضا در این باره اهمال می کنند. وی افزود: عامل موثر دیگر در نابودی این اکوسیستم ها، رهاسازی فاضلاب های صنعتی به داخل رودخانه و استفاده بی رویه از سموم و کودهای شیمیایی در زمین های زراعی و باغ های واقع در حوزه آبخیز و حاشیه رود اترک است که بتدریج موجب آلوده شدن آب و خاک و تخریب نیزارها و اولنگ زارها می شوند.

يکي از مسائل مهم در مديريت شهري طراحي درست کانال ها، زهکش ها و تخليه آب هاي سطحي است. گردنه امام زاده هاشم و پلور جاییست که چشمه قلعه دختر در آن قرار داشته و آب آن مصارف معدنی و خواص بسیار دارد. رودخانه راین از جنوب شرقی کوههای آلپ واقع در منطقه (Graubünden) کشور سوئیس آغاز میشود و درآخر به دریای شمال (North Sea) در هلند میریزد. حوضه آبریز رودخانه اترک، یکی از زیرحوضه های حوضه آبریز دریای خزر می باشد. در این ارتباط یک دیگر از فعالان محیط زیست در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین اظهار داشت: توجه به این نکته ضروری است که تابلوی منابع آب حوضه زایندهرود بر اساس بارشهای نرمال نگاشته شده است؛ اما تابلوی مصارف این گونه نیست و هرگاه با کمبود منابع روبه رو میشوند از حقابه محیطزیست رودخانه زایندهرود و تالاب گاوخونی میزنند و این شاهرگ حیات اصفهان را از جریان میاندازند.

رئیس اداره محیط طبیعی اداره کل محیطزیست خراسان شمالی نیز با ابراز تأسف از به خطر افتادن آبزیان و رشد گیاهان نادر در حاشیه و در طول مسیر اترک بهدلیل خشکسالی و ورود فاضلابهای شهری و صنعتی و سموم کشاورزی به این رودخانه میگوید: «اترک با وجود اینکه جزء پنج رودخانه مهم کشور محسوب میشود، اما از سرچشمه تا پایاب به غیر از تالابهای پاییندست حتی یک متر از آن حفاظت شده نیست. حسین هراتی اظهار داشت: فاضلاب واحدهای صنعتی و بعضا فاضلاب انسانی به رودخانه اترک رهاسازی می شود که این امر دغدغه ما هم است.

محمد پاکمهر همچنین با تقدیر از خدمات پتروشیمی استان در منطقه اظهار داشت : با توجه به اینکه سالهاست این رودخانه لایروبی نشده و بستر این رودخانه با حاشیه آن همسطح شده و این موضوع باعث قرار گرفتن مزارع اطراف این رودخانه در مسیر سیلاب شده است. تمام این عمل در ثلث دوم راه و نیز در انتهای مسیر تکرار می شود. رودخانه بشار در سالهای کم بارش مورد بی مهری قرار گرفت و بخشهایی از آن از طریق کانالهای فرعی از مسیر اصلی رودخانه جدا شد. حوضه آبریز اصلی دریای خزر، شامل 7 حوضه ی فرعی می باشد که عبارتند از: ·

توجه : این فایل شامل ۶۰ عدد لایه اطلاعاتی می باشد که با کمترین قیمت ارائه شده است . اترک بالایی که مساحتی حدود ۶۲۱۳ کیلومتر مربع را شامل میشود و از منطقه رضاآبد تا قازانقایه را اترک میانی می نامند که مساحت حوزه در این قسمت حدود ۱۶۴۱۶ کیلومتر مربع می باشد. در نزدیکی چات به اترک میپیوندد. شرایط اقامت در کشور ارمنستان شاید در ابتدا کمی سخت باشد اما این موضوع را نمی توان دلیل بر عدم مهاجرت به این کشور در نظر گرفت. شعار سال: کارشناسان محیطزیست خراسان شمالی آژیر قرمز وضعیت رودخانه اترک، پنجمین رودخانه مرزی و سیلابی کشور را به صدا در آوردند.

دیدگاهتان را بنویسید