مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

آلودگی آلی ناشی از ورود فاضلابهای کشاورزی، شهری و روستایی به رودخانهها طی فرایندهای مختلف میتواند منابع غذایی بومسازگان رودخانه را تغییر داده و شرایط جدیدی را برای بزرگ بیمهرگان کفزی رودخانهها ایجاد نماید (4). یکی از نشانههای جریان انرژی حاصل از آلودگی به مواد آلی در بین سطوح مختلف غذایی تغییر در فراوانی بزرگ بیمهرگان کفزی بزرگ و گروههای تغذیهای به واسطه ارتباط بین ساختار جمعیت و پایه انرژی میباشد (8). بنابراین با بررسی گروههای تغذیهای بزرگ بیمهرگان کفزی بزرگ میتوان به ناهنجاریهای احتمالی ناشی از ورود مواد آلی و تغییر در کیفیت آب بومسازگان رودخانه پی برد (23). با توجه به این که مطالعات بسیار کمی در مورد چگونگی عملکرد گروهای تغذیهای بزرگ بیمهره کفزی در ارتباط با تغییر شرایط محیطی در رودخانههای مختلف ایران از جمله رودخانه تجن استان مازندران انجام پذیرفته و اکثر مطالعات انجام شده در خصوص شناسایی، پراکنش و تنوع گونهای بیمهرگان کفزی بزرگ در بومسازگانهای آبی میباشد (1و 2). این مطالعه با هدف بررسی توزیع گروههای مختلف تغذیهای بزرگ بیمهرگان کفزی بزرگ به عنوان مبنای ارزیابی زیستی رودخانه تجن انجام گردید.

این دو حوضه در مجاورت هم قرار دارند اما حوضه تجن کمتر مورد حمله و تخریب انسانی قرار گرفته است و میتواند بهعنوان منطقه مرجع نشاندهنده میزان تغییرات حاصل از تخریب پوشش گیاهی حوضه نکا باشد. در بخش سوم به تحلیل روند تغییرات آماری دبی و رسوب دو حوضه نکا و تجن پرداخته شد. برای تحلیلهای کمی نیز پارامترهای هندسی نظیر: طول پیچان رود، طول موج، ضریب سینوسی و شعاع دو رودخانه نکا (در سه بازه) و تجن (در دوبازه)، طی چهار دوره مطالعاتی با ترسیم دایره های مماس بر پیچان رودهای بازههای مورد اشاره اندازهگیری شده و مقایسه آماری بین آنها صورت گرفت.

پلان بستر نکارود در چهار دوره مطالعاتی در قسمتهایی که جنگل به مرتع و اراضی رهاشده تبدیل شده است، جابجایی زیادی داشته است. این در حالیست که تغییرات پلان بستر رودخانه تجن، بجز قسمتهایی که نزدیک شهر ساری و واقع بر زمینهای کشاورزی است، جابجایی زیادی را نشان نداد و حالت نسبتاً پایداری را در طول دوره سی ساله نشان داد. یادواره گرامیداشت این شهدا نیز هر ساله برگزار می شود.مسئول یادمان جهاد عشایر عرب در اردوی حمیدیه گردی در این باره گفت: جهاد المنیور به دلیل وابستگی حکومت به انگلیس در دوره پهلوی مسکوت مانده بود و بازماندگان همگی تبعید شده بودند اما پس از انقلاب به ویژه در سال های اخیر این واقعه تاریخی بازخوانی شده است.سرهنگ رحیم سیاحی با اشاره به نقش مردم حمیدیه در حماسه ۹ مهر ۱۳۵۹ در دفاع مقدس اظهار کرد: به دلیل جهاد المنیور و حماسه ۹ مهر، حمیدیه به ‘أم الجهادین’ معروف شده است.

به این منظور در گام اول به منظور بررسی تغییرات پوشش گیاهی در دو منطقه مورد مطالعه، با استفاده از دانش سنجش از دور وGIS نقشه کاربری اراضی دو حوضه نکا و تجن برای چهار دوره 1364، 1378، 1390 و 1394 تهیه گردید. نتایج حاصل از مقایسه نقشههای کاربری نشان میدهد که تخریب اراضی جنگلی در حوضه نکا نسبت به تجن 2/5 برابر بوده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی رودخانه در تقابل با پوشش گیاهی، تغییر کاربری زمین و فرآیندهای تاثیرگذار در تحول آن در طول زمان است.

در انتها نیز به تحلیل، تفسیر و ایجاد ارتباط بین تغییرات پوشش گیاهی، کاربری اراضی و تغییرات بستر رودخانهها و روند رسوب پرداخته شد. در بخش دوم تحقیق تغییرات هندسی، مکانی و زمانی بستر رودخانههای نکا و تجن در چهار دوره 1364، 1378، 1390 و 1394 بررسی و تغییرات پلان رودخانه در چهار دوره مورد مطالعه در محیط ENVI ترسیم گردید. مطالعات انجام شده بر روند رسوب دو حوضه طی دوره 1378-1364 بیانگر افزایش 2/65 برابر رسوب حوضه نکا نسبت به حوضه تجن است.

نتایج به دست آمده فرضیههای تحقیق را مبتنی بر تاثیر توسعه کاربریها و تغییرات پوشش گیاهی در مورفولوژی و فرسایش و رسوب رودخانه و تغییرات مورفولوژیکی بیشتر رود نکا نسبت به رودخانه تجن ، دلیل اختلاف میزان دخالتهای انسانی را اثبات میکند. از اواسط دهه 1980 ، طبیعت گردی ستون اصلی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را تشکیل میدهد.(فنل،1385) به همین دلیل سال 2002 میلادی به سال بین المللی اکوتوریسم معرفی گردیده است که این نام گویای اهمیت جهانی اکوتوریسم در ابعاد زیستمحیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. اتخاذ این تصمیم از سو ی سازمان ملل متحد حاکی از اهمیتی است که این سازمان به توسعه توریسم به عنوان یک نیروی اجتماعی، اقتصادی وضرورت حفاظت از محیط طبیعی در سطح جهان قایل است.

در صورتی که بخواهید در اطراف برگ جهان روستاگردی کنید مسیر سرسبز و جذابی پش روی شماست. کشور ایران که می توان آن را کشورچهار فصل نامید، جزو ده کشور برتر جهان در زمینه جاذبه های گردشگری می باشد. داود میرشکار روز شنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: تا کنون هیچ آبی از رودخانه هیرمند کشور افغانستان وارد ایران نشده و تنها مقداری آب وارد هامون صابوری شده است.

غیر واقع بینانه نخواهد بود اگر بگوییم یکی از صنایعی که می تواند مسیر توسعه را فرا روی افغانستان هموار کند و در سطح منطقه قدرت چانه زنی با کشورهای همسایه را به او بدهد، مدیریت و صنعت آب است. از این رو توسعه این بخش جزء اهداف اصلی صنعت گردشگری در نظر گرفته می شود توسعه فعالیت های گردشگری می تواند مشاغل متعددی را در بازار کار عرضه کند و با اشتغال مستقیم و غیر مستقیم موجب تولید زنجیره ای از فعالیت ها شود.

به گزارش ایرنا، افغانستان پس از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۱ میلادی، معاهده تقسیم آب رودخانه هیرمند را به صورت یک طرفه کنار گذاشت و در اقدامی غیر قانونی حق آبه این رودخانه مشترک مرزی را رهاسازی نکرد. پیشنهاد میدهیم یک شب را اینجا بگذرانید و در طبیعت، برای خودتان چای زغالی و سیب زمینی کبابی درست کنید. این رودخانه در مسیر خود پس از اتصال با رودهای قرانقوش چای، میانه چای، هشترود چای و بزقوش چای از کوه های سهند به سمت جنوب شرقی تغییر مسیر داده و با پیوستن زنجان رود به تنگه منجیل می رسد و در نهایت پس از تلاقی طالقان رود با زنجان رود که در این تنگه، قزل اوزن نامیده می شود، سفید رود را به وجود می آورند.

شخصیت اصلی سریال یک مزرعه دار به نام مت مک گرگور (با بازی آندرو کلارک) است که همسرش را بر اثر بیماری از دست داده و همراه با دو پسرش کالین (برت کلیمو) و راب (گای پیرس) و دخترش دنی (جولین کرنوگریس) زندگی می کند. این نوشتار در نظر دارد موضوع ” ترس از مرگ ” را در یک داستان با دو روایت گوناگون مورد بررسی قرار دهد. همچنین ایران از نظر جاذبه های اکوتوریستی و تنوع اقلیمی جز پنج کشور برتر دنیاست.

دیدگاهتان را بنویسید