لغت نامه دهخدا حرف پ

طول رودخانه زاینده رود 405 کیلومتر، شیب متوسط 3 درصد، میانگین آبدهی سالانه 1053 میلیون متر مکعب و وسعت حوضه آبگیر حدود 27100 کیلومتر مربع است،این رودخانه به باتلاق گاوخونی در استان اصفهان می ریزد. » باید گفت که در شرایط فوق بحرانی آب، این یک تصمیم منطقی است البته از چاه نیمه چهارم که نزدیک به یک میلیارد متر مکعب ظرفیت دارد، ۴۰ میلیون متر مکعب سهم تالاب هامون در نظر گرفته شده است.

غَزنَوی (کاربرد قدیمی) غور ریشه: در فرهنگ انجمنآرای ناصری بهنقل از فرهنگ آنَنْدراج آمده: بیشتر بلاد آن کوهستان است و از این رو آن را غور غرجستان و غرشستان گویند؛ زیرا که در لغت آنان غرجستان کوهستان است. جذابیت و هیجان این سطح از رفتینگ بیشتر است. آریان (ح۹۲-ح۱۷۵ م.)، تاریخنگار یونانی، این رود را بنام Euaspla یاد کرده، که احتمالا نیمبرگردانی است از نام ایرانی کهن هواَسپه بهمعنای “داشتن اسبهای خوب”.

در منابع چینی باستان: -Kau-fu/کاو-فو، نام چینی باستانی کابل در منابع چینی بجایمانده از سدۀ پنجم میلادی به بعد (همچون توسط هوانتسنگ، زائر چینی)، و بدیهی است که این نام هم رونویسی از نام محلی کابورا بوده؛ Jep-poʿ-lo/جِپپولو، نام چینی باستانی سرزمین گندهارا تا قبل از آمدن هفتالیان در سدۀ چهارم میلادی. تفصیلات و معلومات راجع به هر یک از این جزائر در محل مقتضی خواهد آمد. در منابع اسلامی، بویژه تا پیش از حملۀ مغول از نام قندهار بجز در معدودی منابع جغرافیایی به زبان عربی (همچون ابن خردادبه، ص.

به زبان سانسکریت: گندهاری، در عبارت Gandhārīnām avikā (بهمعنای ‘میش گندهاریها’) در ریگودا؛ -به زبان پارسی باستان: گنداره، در سنگنوشتههای هخامنشی؛ -به زبان عیلامی: کندهره. به زبان اوستایی: هَرویوه/Harōiva، در یشت ۱۰٫۱۴ (یشت چهاردهم مِهریَشت) و وندیداد ۱٫۹ (فرگرد یکم وندیداد) از اوستا؛ – به زبان پارسی باستان: هَرَیوه/Haraiva، در سنگنوشتههای هخامنشی. به سانسکریت ودایی: Sárasvatī-/سَرَسوَتی (برگرفته از سَرَس-، بهمعنای ‘دریاچه’ است)، یکی از هفت رودی (سَپتهسندو) که در ریگودا اشاره شده و همان رود ارغنداب، شاخهای از رود بزرگ هِلمَند است؛ -به اوستایی: Haraxᵛaitī-/هَرَخوَیتی، آنطور که در فرگرد یکم وندیداد از اوستا آمده؛ -به پارسی باستان: Harauvatiš/هَرَووَتیش، آنطور که در سنگنوشتههای هخامنشی آمده؛ -به یونانی باستان: Ἀραχωσία/اَراخوزیا یا Ἀραχῶται/اَراخوتای؛ -پس از یورش اسکندر مقدونی: Alexandria in Arachosia/اسکندریه اَراخوزیا یا Alexandropolis/اسکندرشهر؛ -به لاتین: Arachosia/اَرَکُسیا؛ -در منابع اسلامی: رُخَج یا رُخُد.

در منابع اسلامی نام رُخَج (یا رُخُد، یا همان اَراخوزیا در منابع یونانی/رومی) است که برای سرزمین پیرامون قندهار امروزی استفاده میشده. اطلاعات میزان بارش باران در حوضههای آبریز به منظور بررسی کلی بارش استفاده میشود و روشهای مختلفی برای تفسیر دادهها وجود دارد. این شهر پایتخت تابستانی شاهنشاهی کوشان بوده و در منابع یونانی باستان و لاتین به نامهای Alexandria of the Caucasus/اسکندریه قفقاز و Alexandria-Kapisa/اسکندریه کاپیسا نیز یاد شدهاست.

حدود 100 گونه ماهی و یک گونه پستاندار دریایی (فک) در این دریا شناسایی گردیده است. تا قبل از سال ۱۳۴۳ خورشیدی/۱۹۶۴ میلادی بنام ولایت قَطَغَن نامیده میشده، که نامیاست تُرکی و معادل همان کُهندژ فارسی است. است. واژۀ دای در برخی اسامی محلات که امروزه هزارهنشین است تا هنوز باقی مانده، همچون نامهای دایکندی، ‘سرزمین کندیبای’ (بای، واژهایست تُرکی و ظاهرا صورتیاست از بیگ، بهمعنای ‘بزرگ’)، دایزنگی، ‘سرزمین زنگیبای’، دایمیرداد، ‘سرزمین میردادبای’ و دایدیغو، ‘سرزمین دهقانبای’.

بخاطر وسعت و عمق این رودخانه امکان تردد قایق و کروز بر روی آن وجود دارد، در واقع کروز روی رودخانه سن، خود تبدیل به یک جاذبه در پاریس گشته است. این سناریو تیره و غم افزا ممکن است موجب شود که دولتهای جهانی به خود آمده و دست به اقدامات جدی بزنند. به طور کلی در این کشور بارش باران بسیار زیاد بوده است و در بخشهای غربی نیز آب و هوای خشک دیده میشود.

، نام سانسکریت ودایی رود کابل، که در ریگودا در فهرست رودهای ریگودا (سَپتهسندو) در کنار این سه رود دیگر یاد شده: رَسا (همان رَنهای اوستایی)، کُرومو (درۀ کُرَم در مناطق قبیلهای فدرال پاکستان) و سَرَیو (همان هریرود در ولایت هرات). در نسک یشتها (در ۶۹-۱۹.۶۶) از این شاخههای رود بزرگ هئیتومنت (هلمند) نیز یاد شده: Xᵛāstrā/خواسترا، Hvaspā/هوَسپا، Fradaθā/فرَدَثا، Xᵛarənahvaitī/خوَرِهنَوَیتی، Uštavaitī/اوشتَوَیتی، Urvā/اُروا، Ǝrəzī/اِرِهزی، و Zarənumatī/زَرِهنومَتی. هِرَوی (بویژه در کاربردهای قدیمی) یا هراتی هلمند ریشه: برگرفته از نام رود هلمند، رودی بزرگ در سیستان تاریخی، که در اوستا بنام رود هَئیتومَنت/Haētumant یاد شده. از دوران یورش اسکندر مقدونی (در ۳۳۰ ق.م.) به بعد: Prophthasia/پروفتازیا؛ -از سدۀ اول پیش از میلاد به بعد: Phra/فرا، جزئی از سرزمین هریوه (یونانی باستان/لاتین: Aria) بوده و در مسیر جادۀ زمینی از شام به هند واقع بوده؛ -از دوران ساسانیان تا اکنون: فراه، سنگری مهم در مرزهای شرقی شاهنشاهی ساسانیان شمرده میشده و آنطور که از نام فراخکَر-پیروز پیداست، احتمالا توسط پیروز یکم، شاهنشاه ساسانی (شاهنشاهی: ۴۵۹-۴۸۴ میلادی) دوباره آباد شده.

در اصل، نام منطقۀ اصلی مَندَیْشْ بوده، كه در ناحیهای بنام سَنگه در نزدیکی کوه زارِ مَرغ واقع بوده. روستای برغان یکی دیگر از روستاهای اطراف تهران است، که در استان البرز و شهرستان ساوجبلاغ واقع شده. سیلاب باران بر روی زمین های کشاورزی اطراف جایگاه CNG شهر دامنه نیز جریان پیدا کرد. در منابع قدیمی نیز از این نام یاد شدهاست. معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با بیان اینکه پرونده در حال رسیدگی است افزود: شماری از ماهی ها به علت این آلودگی تلف شدند.

رودخانه ها معمولا به سمت اقیانوس، دریاچه، دریا و یا رودخانه ای دیگر در جریان هستند. که طبق تعریف معجمالبلدان به دِژهای قدیمی که در شهرها بوده اطلاق میگردیده. اهالی جزء چند ماه زمستان بقیه ماه های سال را در هوای آزاد ، در زیر درخت های باغچه های اطراف دهکده ها و یا بالاتر در قله های کوه ها در ییلاق های تابستانی خود میگذرانند و مانند خوشه های انگور که بیک تناسب معین سایه و آفتاب بکار دارد، همانطور در سایه و روشنی تحت برگ های درختان زندگانی میکنند.

روستای گشنیزجان تا سال1361 حدود2000 گونه ی گیاهی توسط مؤسسه ی تحقیقات جنگلها و مراتع تهران و منطقه شناسایی شده است در زیر اسامی قسمتی از مجموع گیاهان روستای گشنیزجان را آورده و مشخصات آن را ذکر می کنیم. بنابراین پوشش گیاهی و جانوری آن کاهش می یابد. بنابراین شکلگیری آبراهه مئاندری به شدت متاثر از ویژگیهای میدان جریان در قوسها و همچنین ویژگی مصالح رسوبی در بستر و دیوارههای آبراهه است. در حالیکه در اکثر ادیان بهویژه ادیانتوحیدی مسئله وحیالهی و معجزات انبیاءالهی امری ثابت شده و مکتوب در کتب مقدسشان است. کاشت به موقع بذر در یک بستر که به خوبی آماده شده است به تولید یک محصول با رشد یکنواخت کمک می کند که بازدهی بیشتری خواهد داشت و رقابت بهتری در برابر علفهای هرز و سایر آفات می تواند داشته باشد.

معیار (ii): ویرانه های باستانی در موهنجودارو، باستانی ترین سیستم شهرسازی در شبه قاره هند را تشکیل می دهد و تأثیر زیادی در ساختار شهرنشینی در دوره های بعدی در شبه جزیره هند داشته است. بهدنبال بارش شدید توأم با سیلاب و برف در واپسین روزهای زمستان امسال، رودخانه نکارود در شهر نکا در حال طغیان است. حتی به نظر می­رسد که خود او نیز در اواخر عمر به این امر پی برد که پروژه­ای را که در رساله­ای در باب انسان آغاز کرده­، با موفقیت به پایان نرسانده و نتوانسته نظریه­ای جامع درباره نفس- بدن ارائه دهد. سایر خیابانهای این منطقه منشعب از خیابان اصلی است و اغلب به بن بست میرسد.

رودخانههای حوزه شهرستان تالش شامل ۹ رودخانه اصلی و تعداد زیادی رودخانه فرعی هستند که از نظر اکولوژیکی و زیستگاهی اهمیت فوقالعادهای در حفاظت از ذخایر ارزشمند ژنتیکی ماهیان دریای خزر دارند. اگر از باغات زیبا و مسیر دسترسی سرسبز و پیچ در پیچ روستای خور گذر کنیم به اصلی ترین جاذبه دیدنی روستای خور یعنی آبشار خور خواهیم رسید. منارجنبان زادیان قدیمیترین منار و از جاهای دیدنی افغانستان که در چهل کیلومتری شرق بلخ قرار دارد .این منار در زمان سلجوقیها توسط محمدبنعلی برای حفاظت و راهنمایی کاروانهایی که از طرف شب به سمت دریای آمو در حرکت بودند بنا شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید