فاضلاب شهری چیست به کجا میریزید + مراحل تصفیه – افق تامین آب شیرین

بر اساس نتایج بدست آمده فاکتور شوری و عمق آب بر روی تراکم ماکروبنتوزها اثر معنیداری داشت؛ اما فاکتور pH بر روی تراکم و تنوع اثری معنیداری نداشت. تعيين مقدار حشره كش هاي فسفره مصرفي كه در حاشيه رودخانه ها در مزارع به كار مي رود مي تواند در جلوگيري از مسموميت هاي احتمالي و آلودگي اكوسيستم آبي نقش مهمي داشته باشد.مواد و روش ها: اين بررسي به صورت مورد- شاهد بر روي آب هاي سه رودخانه دايمي استان بوشهر و آب لوله كشي شهر بوشهر به عنوان شاهد در ماه هاي مختلف سال هاي 84-1383 انجام شد و مجموعا 216 نمونه آزمايش گرديد.

شناسايي و تعيين مقدار سموم با استفاده از دستگاه TLC Scanner در حد (part per billion)ppm انجام گرديد.يافته ها: بقاياي حشره كش هاي انتخابي مالاتيون و ديازينون در آب هر سه رودخانه در فصول بهار و تابستان موجود است و در ساير فصول مقادير بسيار جزيي بود و يا اصلا وجود نداشت. مصرف بي رويه آفت كش ها و مجاورت اراضي با رودها، سبب آلودگي منابع آب مي گردد. زمينه: آلودگي ها آب ها كه ناشي از ورود حشره كش ها مي باشد، اغلب اوقات نتايج خطرناكي را براي مصرف كنندگان بوجود مي آورد. در موارد بالا نزدیک به 80% آب مصرف شده تبدیل به فاضلاب میشود.

همچنین افزایش و کاهش دما در ماهای مختلف سال باعث تغییر در تنوع و تراکم ماکروبنتوزها شد که بیشترین و کمترین تراکم به ترتیب در ماه تیر و دی و بیشترین و کمترین تنوع به ترتیب در ماه مهر و اسفند دیده شد. نمونهبرداری از رسوبات به مدت یک سال (تیر 1391 تا خرداد 1392) بهصورت ماهانه در 5 ایستگاه شامل دو ایستگاه در قسمت بالایی مصب، یک ایستگاه در دهانه مصب و دو ایستگاه در قسمت پایینی مصب و با سه تکرار با کمک نمونهبردار گرب ون وین با سطح مقطع 1/0 مترمربع انجام شد.

ارزیابی عملکرد روش های ماشین بردار پشتیبان و سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی در پیش بینی جریان ماهانه رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه های نازلو و سزار). احمدی، ف.، 1399. ارزیابی عملکرد روش های ماشین بردار پشتیبان و سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی در پیش بینی جریان ماهانه رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه های نازلو و سزار). احمدی فرشاد. ارزیابی عملکرد روش های ماشین بردار پشتیبان و سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی در پیش بینی جریان ماهانه رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه های نازلو و سزار).

از بین مدلهای سری زمانی برازش یافته به دادهها، مدل AR(3) با داشتن کمترین مقدار معیار اکایکه اصلاح شده برابر با 3/1089 به عنوان مدل مناسب سری ماهانه جریان انتخاب گردید. برای مدلسازی جریان ماهانه رودخانه با استفاده از مدل BN از حافظههای دبی یک ماه قبل، دو ماه قبل تا پنج ماه قبل استفاده شد. فیلم سینمایی آپارتمان شماره ۱۳ به کارگردانی یداله صمدی، پنج شنبه ۲۶ اسفند ماه ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشود.

بهطور میانگین بیشترین و کمترین شاخص شانون وینر به ترتیب ماه شهریور و اسفند؛ شاخص سیمپسون به ترتیب ماه خرداد و اسفند و شاخص مارگالف به ترتیب ماه دی و بهمن بود. بیشترین فراوانی مربوط به جنس Obesogammarus sp. ضمناً قزل آلای رنگین کمان از گونه های بومی رودخــانه نمـــرود نمی باشد بلکه از طریق کانال خروجی کارگاه تکثیر و پرورش وارد رودخانه شده است و با توجه به شرایط مناسب محیطی توانسته است در این منطقه زندگی کند. ماهی خیاطه (1782 ، Bloch) Alburnoides bipunctatus ، سیاه ماهی ( 1844،Valenciennes) Capoeta aculeata ، سیاه ماهی ( 1842 ، Valenciennes) Capoeta damascina ، ماهی سفید (1758،Linnaeus) Leuciscus cephalus ، سگ ماهی (1934،Derzhavin) Nemacheilus bergianus و قزل آلای رنگین کمان (1792،Walbaum) Oncorhynchus mykiss .

ماهی خیاطه (1782، (BlochAlburnoides bipunctatus، سیاه ماهی (1844، (ValenciennesCapoeta aculeate، سیاه ماهی (1842، (ValenciennesCapoeta damascina، ماهی سفید (1758، (LinnaeusLeuciscus cephalus، سگ ماهی (1934، (DerzhavinNemacheilus bergianus و قزل آلای رنگین کمان (1792، (WalbaumOncorhynchus mykiss. ضمنا قزل آلای رنگین کمان از گونه های بومی رودخانه نمرود نمی باشد بلکه از طریق کانال خروجی کارگاه تکثیر و پرورش وارد رودخانه شده است و با توجه به شرایط مناسب محیطی توانسته است در این منطقه زندگی کند. این اقوام در منطقه فریدن زندگی مسالمت آمیزی با یکدیگر دارند و نمونه ای از صلح و دوستی اند . دکارت گمان می­کرد دو نوع حرکت در بدن وجود دارد؛ نخست حرکتی که توسط حرکات غده پینه آل ایجاد می­شود و نوع دوم حرکتی که هیچ ارتباطی با غده پینه آل ندارد.

فرماندار شیروان با اشاره به بارش باران های سیل آسا از روز گذشته در این شهرستان گفت: در حال حاضر راه ارتباطی حدود سه روستا به علت جاری شدن سیلاب به طور کامل قطع است. بررسی تغییر حجم آب آبخوانهای کشور از سال 1343 تا 1389 نشان میدهد که هر سال حدود 2065 میلیون متر مکعب کاهش حجم وجود داشته و هر سال حدود 40 سانتیمتر افت سطح آب اتفاق افتاده است. تأثیر متغیرهای اکوژئومورفولوژیک بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب (رودخانه زیارت-استان گلستان). متاسفانه نبود نظارت کافی بر روی ساختوسازهای اطراف رودخانه فشم باعث شده است، بسیاری از سودجویان از شرایط بینظیر این ناحیه سوء استفاده کرده و با تجاوز به حریم رودخانه، اقدام به ساخت رستورانها، هتلها و مناطق تجاری درست در حریم رودخانه فشم کنند.

صفحه­های 757-749. ششمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، بهمن ماه 1381، دانشگاه شهید چمران اهواز. هفتمین سمیناربین المللی مهندسی رودخانه، بهمن ماه 85، دانشگاه شهید چمران اهواز. هیدرولیک رسوب .انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز. چاپ دوم. شماره انتشار 107. دانشگاه علم و صنعت ایران. چاپ اول. انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر. همانطور که قبلا نیز اشاره مختصری به آن شد، پیهای پل خواجو برای پایداری احتیاج به آب دارند و آب، نه تنها باعث فرسایش آن نمیشود بلکه آن را مستحکم نیز میکند.

این پل تاریخی نیز سال ۱۹۷۵ ساخته شده است اما در سال ۱۹۷۷ به دلیل بمباران در طول جنگ جهانی دوم آسیب دید و بار دیگر در سال ۱۹۸۴ مورد بازسازی قرار گرفته است. به منظور شناسایی و تخمین جمعیت ماهیان رودخانه نمرود، حد فاصل پل نمرود تا کارگاه تکثیر و پرورش تهران قزل، در خرداد ماه 1383 یک دوره نمونه برداری از ماهیان رودخانه نمرود در ایستگاه ذکر شده با استفاده از دستگاه الکتروشوکر (نوع کوله پشتی) انجام گرفت. به هر حال، برای یافتن تکههای طلای طبیعی داشتن ابزار و اطلاعات مناسب، ضروری است.

این روستا به دلیل داشتن آب فراوان دارای باغهای سرسبزی است که مناظر فوقالعاده ای را خلق نمودهاند و میتوان لحظات خوبی را در طبیعت بکر این منطقه سپری نمود. با این که پانما اقیانوس اطلس را به اقیانوس آرام در شرق زمین متصل میکند، عبور کشتیها در طول کانال از جنوب به شمال است. سرعت آب ، یعنی فاصلهای که هر ذره آب در واحد زمان طی میکند، در نقاط مختلف یک رودخانه در طول یا عرض و عمق آن متغیر است. به گفته او، عملیات آزادسازی بصورت جهادی انجام شده و پس از هماهنگیهای لازم و صدور ابلاغ به گروه ویژه توسط مدیرعامل شرکت آب منطقه ای، کارشناسان در معیت نماینده دادستان و نیروهای انتظامی در حال انجام وظیفه هستند.

کرامتالله کریمی مزیدی، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای فارس هم گفت: اجرای احکام و دستورات قضایی اخذ شده در خصوص آزادسازی تصرفات بستر و حریم رودخانهها از صبح یکشنبه پانزدهم اسفند ماه ۱۴۰۰ آغاز شد و تا کنون نزدیک به ۱۰ هکتار از بستر و حریم رودخانه چله گاه به طول حدود چهار کیلومتر رهاسازی شده است. مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان فارس گفت: در خصوص مقابله با ساخت و سازها و تغییر کاربریهای غیرمجاز در شهرستان سپیدان در گام نخست تخریب سازههای دولتی در حاشیه رودخانه چله گاه آغاز شد و سازههای متعلق به نهادهای دولتی در حاشیه این رودخانه تخریب شد تا شهروندان نیز اقدامات لازم برای تخریب داوطلبانه سازههای غیر مجاز را انجام دهند.

به گفته او، تاکنون چهار هکتار از اراضی مربوط به این نهادها و همچنین تعدادی دیگر از اراضی تصرف شده مربوط به سایر افراد حقیقی رفع تصرف شده است. آب ایگواسوی پایین در دره ای جمع شده و به رودخانه پارانا می ریزد، که در مقابل آن سد ایتایپو بسته شده است. کریمی مزیدی گفت: به همه دستگاههای اجرایی و افراد حقیقی که به بستر و حریم رودخانههای سراسر استان تجاوز کرده و ساخت و ساز کرده اند هشدار داده شده و بهتر است این افراد شخصا اقدام به رهاسازی متصرفات غیر مجاز کنند، در غیر اینصورت با اخذ دستور قضایی اقدام لازم انجام و متصرف به دستگاه قضایی معرفی میشود.

نتایج حاصل نشان داد که مدل تلفیقی BN-ARMA به طور قابل ملاحظهای دقت مدلسازی را افزایش داده و خطای پیشبینی را از ( ) 303/45 به ( ) 021/15 کاهش داد. یکی از مسائل مهم در مدیریت منابع آب، تهیه و توسعه مدلهای مناسب به منظور پیشبینی دقیقتر فرآیند جریان رودخانهها می-باشد. نمونه برداری طی یک مرحله و به صورت زیگزاگ در مسیری به طول 600 متر صورت پذیرفت و در مجموع 43 قطعه ماهی صید گردید. شناسایی و بررسی تنوع گونهای ماهیان خورخان و مصب رودخانه مند در طی 13 ماه نمونهگیری(مهرماه1389تامهرماه 1390) انجام گردید.شناسایی وبررسی تنوع گونهای ماهیان خورخان و مصب رودخانه مند در طی 13 ماه نمونهگیری (مهرماه1389تامهرماه 1390) انجام گردید.ماهیان توسط تور گوشگیر و سالیک صید شده و به آزمایشگاه منتقل و به روش زیستسنجی توسط کلیدهای شناسایی معتبرشناسایی شدند.

در این بررسی، تعداد 24 گونه ماهی استخوانی، متعلق به 8 راسته شناسایی(Perciformes, Clupeiformes, Scorpaeniformes, Pleuronectiformes, Beloniformes, Goroynchiformes, Cyprinifomes, Mugiliformes) شد.در این بررسی بیشترین تنوع و فراوانی مربوط به راسته سوف ماهیشکلان بوده و بیشترین فراوانی گونهای مربوط به ماهی گلخورک بود. بهطور میانگین بیشترین توده زنده در ماه مرداد (61/1 گرم در مترمربع)، کمترین توده زنده در ماه اسفند (03/0 گرم در مترمربع) بود. ضریب همبستگی، جذر میانگین مربعات خطا و KGE در بهترین حالت مدل BN در مرحله آزمون به ترتیب 826/0 و ( ) 303/45 و 789/0 میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید