زاینده رود خشک نیست؛ آب به اصفهان نمیرسد / پمپها، آب را در بالادست میبلعند

فریه سیاح قرن 19 که در سال 1848 میلادی از فراه دیدن نموده خرابه های جنوب رودخانه را در دره ای که از سه قسمت میان کوه واقع شده قدیمیترین شهر فراه میداند اما بنظر او این شهر مدتها قبل از اسکندر بنا شده است. تالابها از دیرباز، نقش صافی (فیلتر)های اولیهی آب را در طبیعت برعهده داشتهاند.پس بهتر است قبل از آنکه آب هم پیر شود دست به کار شویم!

روستای شهرستانک دارای قدمت 3000 ساله است از همین رو این روستا دارای ابنیه تاریخ بسیاری است که در کنار طبیعت بکری که دارد این روستا را به یکی از مقاصد مهم گردشگری در اطراف تهران تبدیل کرده است. فشم بدلیل داشتن آب و هوای کوهستانی، باغهای سرشار از درختان میوه و طبیعت منحصر به فرد خود همواره طرفداران زیادی داشته است. با وجود منابع آب مشترک زیادی که در طول مرزهای طولانی این دو کشور وجود دارد، اختلافات اصلی در طول تاریخ، مربوط به مرزهای جنوبی و رودخانه اروندرود بوده است.

این در حالیست که تغییرات پلان بستر رودخانه تجن، بجز قسمتهایی که نزدیک شهر ساری و واقع بر زمینهای کشاورزی است، جابجایی زیادی را نشان نداد و حالت نسبتاً پایداری را در طول دوره سی ساله نشان داد. ماه هاي دي و مرداد به عنوان نماينده دوره تر و خشک سال انتخاب گرديد و براي هر دوره به صورت جداگانه مدل کاليبره شد، سپس تحت دما و دبي ثابت سناريو کاهش 50 درصدي کلي فرم و BOD از منبع آلاينده نقطه اي براي مدل اجرا شد که نشان داد در صورت اجراي سناريو، شاهد افزايش کيفيت شاخص NSFWQI در ايستگاه ها، بسته به تأثيرپذيري از منبع آلاينده نقطه اي خواهيم بود.

شرایط نگهداری نگهداری کودکان به این صورت است که حداقل سن این کودکان باید 6 ماه باشد و نوزادان پسر تا سن یک سال در قسمت اتاق کودک پذیرش خواهند شد. علت این آتش سوزی ابتدا به یک یخچال معیوب در طبقه چهارم ساختمان نسبت داده اما بعدا مشخص شد که علت سرایت آتش به سایر طبقات ناشی از جنس روکش ساختمان بوده است. مشکلاتی نظیر تاثیر نمک، استرس حرارتی و باران از طریق یک رویکرد جامع که شامل استفاده از دوغاب و پوشش گلی و سایر کارهای استحکام بخشی به منظور حفاظت می شود، انجام می گیرد.

در جنوب شرقی محله پایانه اتوبوسرانی صادقیه و مترو صادقیه قرار دارد که دسترسی به سایر مناطق تهران را آسان کرده است. برای اجرای مفاد موافقتنامه 1975 در سال 1977 کمیسیون فنی برگزار شد و با تقسیم رودخانههای مرزی دو کشور به سه گروه آ، ب و ث، کمیتههای فرعی برای هر گروه از این رودخانهها تشکیل شد. رودخانه اترک به سه بخش تقسیم میشود: 1. اترک داخلی: از طولانیترین رودخانههای ایران است که از ارتفاعات قوچان سرچشمه میگیرد و به اترک مرزی میریزد، 2. اترک خارجی (سومبار): از ارتفاعات کپهداغ ترکمنستان سرچشمه میگیرد و درنهایت به اترک مرزی میپیوندد، 3. اترک مرزی: این بخش از اترک با طول 195 کیلومتر، مرز مشترک ایران و ترکمنستان را تشکیل میدهد.

از مجموع 410 میلیون متر مکعب حقآبه سالانه ایران، 150 میلیون متر مکعب برای تأمین بخشی از آب آشامیدنی شهر مشهد اختصاص یافت، آب کشاورزی موردنیاز دشت سرخس در ایران و مناطق مرزی ترکمنستان تأمین شد و همچنین جلوی وقوع سیلابهایی که هرساله خط ساحلی ایران را میشست و درنتیجه، بخشی از خاک ایران به ترکمنستان منضم میشد، نیز گرفته شد. مطالعه برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در سال 2014 نشان میدهد با افتتاح سد سلما، جریان آب ورودی به ایران سالانه به میزان 71 درصد کاهش خواهد یافت. آنالیز اندازه دانهها را میتوان برای تعیین محیط رسوبی، شناسایی فرآیندهای رسوبگذاری و نوع جریان بهکار برد.

این نوع سنگها ظاهر دکوراتیوی دارند و به همین دلیل نیز گاهی حتی برای نمای داخلی یا زیباسازی فضای ورودی و حیاط به ویژه در ویلاسازی مورد استفاده قرار میگیرد. طبق این قرارداد، آب هیرمند از حدود 48کیلومتری داخل خاک افغانستان بین دو کشور به طور مساوی تقسیم شد و دولت افغانستان متعهد شد هیچ رودخانه فرعی جدیدی در ناحیه مرزی ایجاد نکند، اما به دلیل توافقنداشتن همه مقامات افغان با این قرارداد و نیز تبعید رضاشاه در سال 1941، مجلس افغانستان از تصویب قرارداد 1939 سرباز زد و متعاقب آن در سال 1945 قراردادهایی با آمریکاییها برای ساخت سدها و آبراهههای انحرافی روی رودخانه هیرمند بست.

افغانستان به دلیل ساخت چندین سد در بالادست رودخانههای هریرود و هیرمند و بیتوجهی به حقوق کشورهای پاییندست این رودخانههای مشترک، مناطق شرقی ایران شامل خراسان و سیستان را با بحران جدی آب مواجه کرده است. این کشور به دلیل قرارگیری در بالادست هیدرولوژیکی ایران، بهتدریج مفاد قراردادهای آبی با کشورمان را به نفع خود تغییر داده است و به دنبال احیای کشاورزی به عنوان تنها بخش عمده اقتصادی خود است (نورانی، 2017). ایران و افغانستان در سه حوضه آبریز قرهقوم، پترگان-خواف و هامونهیرمند باهم مشترک هستند و رودخانههای هریرود و هیرمند، دو رودخانه مشترک اصلی بین این دو کشور محسوب میشوند.

در این پارک سوار ماشین زمان میشوید و به ابتدای خلقت سفر میکنید، از داخل دهان انسانی در حجم بزرگ وارد بدن او میشوید و اندام های بدن او را کشف میکنید، سوار زیر دریایی ای میشوید تا دنیای جانوران زیر دریا را ببینید، در سیمیلاتور چون یک خلبان بر فراز مشهد پرواز خواهید کرد، با ژیروسکوپ فضایی وضعیتی شبیه به بی وزنی و تست های مقدماتی فضا نوردی را تجربه خواهید کرد، با مریخ نورد در سطح مریخ کاوشگری میکنید، در آسمان نمای خورشیدی در بی انتهایی آسمان ها غرق خواهید شد، در آکادمی زیست شناسی در غالب یک پزشک بدن انسان یا قورباغه ای را تشریح میکنید و تزریق و احیای قلبی را میتوانید به صورت عملی انجام دهید.

منطقه ای که آبهای سطحی آن توسط یک رود و انشعابات آن از نقاط مرتفع به سمت نواحی پست تر هدایت می شود ، حوضه ی آبریز نام دارد. ایران و پاکستان در سه حوضه آبریز هامونهیرمند، هامونمشکیل و رابچ-باهوکلات با یکدیگر مشترکند. ایران و عراق در حوضه آبریز میانرودان (فرات-دجله) باهم مشترکند. در سال 1973 پیشنویس توافقنامهای بین ایران و افغانستان تهیه شد که طبق آن، سهم ایران از هیرمند 26 متر مکعب بر ثانیه تعیین شد (22 متر مکعب سهم طبیعی ایران و 4 متر مکعب به صورت خریداری آب از افغانستان).

با تغییرمسیر هیرمند، به دلایل طبیعی، در سال 1896 در منطقه مرزی، این بار سرگرد مکماهون بریتانیایی بود که در سال 1903 با تأیید مرزهای تعیینشده از سوی گلداسمیت، منابع آب هیرمند در منطقه مرزی را به صورت مساوی بین دو کشور تقسیم کرد. ریشه اختلافات آبی بین ایران و افغانستان به گلداسمیت، ژنرال بریتانیایی، برمیگردد که در سال 1872 مرز بین این دو کشور را در شاخه اصلی هیرمند قرار داد و بدون ذکر هیچ نکتهای در زمینه تقسیم آب، تنها به دخل و تصرف نداشتن در آب کشاورزی حاشیه هیرمند اشاره کرد.

به دلیل روابط دوستانه بین رضاشاه و محمدنادرشاه پادشاه وقت افغانستان، در سال 1939 قراردادی برای حل مناقشه هیرمند بین طرفین منعقد شد. با پایان حکومت طالبان، حامد کرزای، رئیس دولت موقت افغانستان، در سال 2002 به ایران سفر کرد و مقامات دو کشور، سند همکاری امضا کردند. این پیشنویس به تصویب مجالس دو کشور نیز رسید؛ اما به دلیل وقوع کودتا در سال 1973 در افغانستان، اسناد معاهده مبادله نشد.

مطالعات بهرهبرداری از رودخانه هریرود پس از امضای عهدنامه دوستی ایران و شوروی در سال 1921 شروع شد که در آن زمان، 70 درصد از آب این رودخانه به شوروی و 30 درصد باقیمانده نیز به ایران اختصاص یافت. به اندازهای که کل استان و زمینهای حاصلخیز استان به آب برای کشاورزی نیاز دارند، از منابع آب استان در اولویت اول به همین استان اختصاص پیدا میکند». روسها از ابتدا تمایل داشتند تمام آبهای مرزی را برای آبیاری مزارع پنبه ترکمنستان اختصاص دهند و هیچ آبی به ایران تعلق نگیرد.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال ترکمنستان، قرارداد مطالعات تکمیلی احداث سد هریرود در سال 1991 بین ایران و ترکمنستان به امضا رسید و طی این قرارداد، حقآبه ایران از هریرود از 30 درصد به 50 درصد افزایش یافت که نوعی پیروزی دیپلماتیک برای ایران محسوب میشود. در سال 1958 و طی موافقتنامهای بین دو کشور، قرار شد مطالعات احداث سد مشترک مرزی آغاز شود. برای تأمین آب موردنیاز پاسگاه مرزی پاکستان در مجاورت ناحیه مرزی میرجاوه، دولت ایران موافقت کرد که روزانه سه متر مکعب آب تخصیص دهد. در این دوران، روابط بین ایران و عراق بهبود یافت و متعاقب آن در سال 1966 وزیر امور خارجه وقت ایران از بغداد بازدید کرد و مقرر شد نمایندگان دو کشور برای مذاکره درباره حقوق آبهای مشترک بهزودی تعیین شوند.

قرارداد مرزی ایران و پاکستان در سال 1958 از سوی وزیر امور خارجه وقت ایران و سفیر وقت پاکستان در تهران امضا شد که در آن بر سر تأمین آب دو نقطه مرزی هم توافق شده است. پس از ایجاد کشور عراق و رویکارآمدن عبدالکریم قاسم در سال 1958، اختلافات بین ایران و عراق بیشتر شد و بین سالهای 1959 تا 1960 بحران اروندرود رخ داد و دولت وقت عراق مدعی شد ایران بر خلاف صورتجلسات تهران، آب رودخانههای مشترک را به سمت کشورش منحرف کرده است. عثمانی اما مدعی است در این مذاکرات، طرف ایرانی بهطور کتبی اذعان کرده که حقابه از هیرمند را دریافت کردهاند.

دیدگاهتان را بنویسید