رودها و رودخانه های ایران – رودهای دائم و فصلی-سفر در ایران

سد دز که در اسفند سال 1341 به بهرهبرداری رسید دریاچهای به طول 65 کیلومتر و مساحت 225000 کیلومتر مربع را به وجود اورده است که گنجایش 3.3 میلیارد متر مکعب آب را دارد. البته اگر تصورتان این است که به یکی از جاهای تفریحی تهران میروید ، باید بدانید که این موزه با تصورتان تفاوت زیادی میکند، چرا که هر تکه از موزه عبرت، دل شما را به درد میآورد و مجسمههای شبیهسازی شدهای که در جاهای مختلف آن قرار گرفتهاند، داستانهای غمگین کنندهای را برایتان روایت میکند. چرا که میتونه باعث جلب توجه سایر کاربران بشه و اون ها با خواندن نام پروفایل شما مشتاق شوند که از پروفایلتون دیدن کنند.

2. با توجه به رخسارههای رسوبی(Gmm, Gcm, Gmg, Gci, Gh, Sh, Fl, Fm) و عناصر ساختاری شناسایی شده(CH, GB, SG, SB, FF) در منطقه مورد مطالعه و بر مبنای طبقهبندی Miall (2006) مدل رسوبی رودخانه مولید در بخشهای بالادست جریان به صورت رودخانه بریده بریده گراولی همراه با رسوبات جریان ثقلی و در بخشهای میانی و پایین دست رودخانه به صورت رودخانه بریده بریده با بستر گراولی کم عمق است. مراسم سیزده بدر و انس با طبیعت نیز یکی دیگر از آداب جالب توجه روستای آغشت است. در این نواحی، با فاصله گرفتن از ناحیه منشأ میزان شیب پروفیل طولی رودخانه کم شده، میزان تخلیه جریان و نرخ تأمین رسوب نیز کاهش مییابد.

بارندگیهای ناگهانی و عدم یا کمبود پوشش گیاهی به بیثباتی مواد هوازده و تولید حجم بالایی از رسوبات در نواحی نزدیک به منشأ منجر میشود که به صورت جریانهای خردهدار به سمت مناطق پایین دست حرکت میکنند. الگوی کانال در سیستمهای رودخانهای معمولاً توسط میزان تخلیه جریان، بار رسوبی و شیب پروفیل طولی رودخانه کنترل میشود (Miall 2006). از طرفی، در مقیاس حوضه آبریز عوامل آب و هوایی، نوع و میزان پوشش گیاهی، تکتونیک و زمینشناسی منطقه بر روی عوامل فوق تأثیرگذار بوده و کنترل کننده سبک رودخانههای عهد حاضر هستند (Miall 2006; Foix et al.

کاهش میزان تخلیه یا انرژی جریان ممکن است به عوامل آب و هوایی و تکتونیکی منطقه مورد مطالعه مربوط باشد. یوسف غفارزاده با اشاره به پروتکل توافقی سال ۱۳۳۴ ادامه میدهد: مطالعات توجیهی و تفضیلی ساماندهی رودخانه مرزی ارس برای جلوگیری از تغییر و اصلاح مسیر رودخانه بر طبق نقشههای موجود انجام میشود و در این مورد با کشور همسایه هماهنگ هستیم. با وجود اینکه در این جنگ بزرگ، سه کهنالگوی «حاکم»، «جنگجو» و «فرزانه» به عنوان مکمل شخصیت کیخسرو ظهور و بروز دارند، ولی نهادینه شدن کهنالگوی «فرزانه» بیش از همه اهمیت دارد؛ عاملی که موجبات ترک دنیا و زهدپیشگی کیخسرو و سرانجام رسیدن به حقیقت و تکامل شخصیت یا به قول یونگ شکوفایی کهنالگوی «خویشتن» میشود.

براي اين منظور در طول رودخانه جراحي اقدام به نمونه-برداري کيفيت آب از 7 ايستگاه منتخب مطالعاتي در طول دو فصل بهار و تابستان 1391 شد. در ادامه اقدام به محاسبه شاخص کيفيت آب NSFWQI و مقايسه آن با استانداردهاي آب رودخانه جراحي بر اساس اين شاخص شد. نتايج حاصل از ميانگين شاخص NSFWQI در رودخانه جراحي 44.5 به دست آمد و نشان داد که در طي دو فصل نمونه برداري تمامي ايستگاه هاي نمونه برداري در رده بد قرار دارند.

ارزيابي کيفي آب رودخانه و پهنه بندي آلودگي و ارائه تصاوير صحيح از وضعيت کيفي آب هاي سطحي توسط سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) باعث مي گردد تا هرگونه تصميم مديريتي که اثرات زيست محيطي آن به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم متوجه آب هاي سطحي کشور باشد با آگاهي بيشتري اتخاذ گردد، بنابراين تحقيق حاضر باهدف پهنه بندي کيفي رودخانه جراحي با استفاده از شاخص NSFWQI و نرم افزار GIS انجام گرفت.

خوشبختانه در حال حاضر دولت فعلي افغانستان با احداث سد بزرگي به نام «سد سلما» در دره تخت بر روي اين رودخانه با هدف توليد برق و انرژي و آبياري زمينهاي زراعتي در کنترل آن موفق عمل کرده است. برای اخذ اقامت همراه باید فرد اصلی حداقل یک سال در کشور ارمنستان زندگی کرده باشد. پس معمولا مردم پروفایل سلبریتی ها رو صرفا برای این که تصاویرشون رو ببینند فالو نمی کنند بلکه قصد دارن با ابعاد مختلف زندگی این افراد اشنا شوند مثلا با شخصیت افراد مشهور در هنگام زندگی عادی شان یا هنگامی که در ترافیک مانده اند، آشنا شوند.

حرکت در رودخانه به صورتی که سوار بر یک قایق یا کلک هستید نشان میدهد که شما فقط با جریانهای زندگی پیش میروید. اندازه قطعات در صحرا با تغییراتی در مقطع عمودی همراه است که کاهش اندازه قطعات به سمت بالا را نشان میدهد. بر اساس سطح مقطع عرضی کانال و سرعت جریان انجام شده است. مقادیر محاسبه شده برای قدرت رودخانه از قاعده به سمت بالای برش افزایش مییابد که مؤید کاهش تدریجی رسوبگذاری به سمت بالای مقطع است.

حداکثر مقدار تخمین زده شده برای قدرت رودخانه مربوط به رخساره سنگی Gmm در برش 1 است که ممکن است به یک رویداد سیلابی بزرگ مربوط باشد. ظرفیت و قدرت جریان دیرینه با استفاده از حداکثر اندازه قطعات در دسترس در واحدهای رسوبی گراولی مختلف برای سه برش فوق محاسبه شده است. مقادیر سرعت جریان محاسبه شده بر اساس اندازه قطعات از 560/0 تا 36/2 متغیر است. حداکثر اندازه قطعات مشاهده شده مربوط به دو رخساره Gcm و Gmm است (قطر محور متوسط درشتترین دانه بین 4/9 تا 7/19 سانتیمتر متغیر است).

مقادیر محاسبه شده برای قدرت رودخانه بر اساس اندازه قطعات فوق در سه موقعیت ذکر شده و برای عناصر ساختاری SG و GB به ترتیب 56/341 و 80/20 است (جدول4). علاوه بر این، لازم است قبل از پر کردن کاسه، قطعات درشت سنگ کنار زده شوند تا جلوی دید و جستجو را نگیرند. حداکثر اندازه قطعات در رخسارههای Gmg، Gh و Gp به ترتیب 3/5، 6/1 و 5/2 سانتیمتر است. را کنترل میکنند. بنابراین، مورفولوژی کانال رودخانه معمولاً از بالادست به سمت پایین دست جریان با تغییراتی همراه است که این تغییرات ناشی از تغییر در عواملی چون شیب دره، نرخ تأمین رسوب یا بار رسوبی، آب و هوا و رژیم تکتونیکی منطقه است (Lopez- Gomez et al.

بدون داشتن اطلاعات سن سنجی رسوبات فوق و تلفیق نتایج حاصل با مقادیر پارامترهای هیدرولوژیکی دیرینه محاسبه شده، بررسی تغییرات آب و هوایی طولانی مدت در حوضه آبریز رودخانه مولید و پیشبینی تغییرات در سبک کانال رودخانه در پاسخ به شرایط هیدرولیکی جدید امکانپذیر نیست. پارامترهای هیدرولوژیکی دیرینه برای سه تراس گراولی با رخنمون مناسب، در سه موقعیت بالادست (در فاصله بین نمونههای 2 و 3)، قسمت میانی (در فاصله بین نمونههای 14 و 15) و پایین دست (در فاصله بین نمونههای 25 و 26) رودخانه مورد مطالعه همراه با تغییرات رخسارهای برداشت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید