تفریحات، مناطق گردشگری، رودخانه و جاهای دیدنی لواسان – وبلاگ شب

۵۱-حفاظت از محیط زیست ؛ وظیفه شرعی و ملی است . ۳۵-حمایت از محیط زیست ، وظیفه ای همگانی است . ۲۲-حمایت از محیط زیست ، حمایت از زندگی است . ۲۸-لازمه زندگی سالم ، محیط زیست سالم است . ۲۱-حفظ محیط زیست ، تزریق روح تازه و پرنشاط به زندگی است . طایفه ی مرتضی قلی خان به دستور شاه عباس صفوی به این ناحیه کوچ کرده و نگهبانی و مراقبت از مرز های ایران در همسایگی روس و عثمانی را بر عهده داشتند.

در میان این روستاهای شمالی، روستای لاویج و آبگرم لاویج محبوبیت خاصی پیدا کرده است. پس از قرارداد سال 1352 با ایران، به این کشور اجازه داده شد که سالانه بخشی از اب رودخانههای افغانستان را استفاده کند. ۴۰-زمین ؛ تنها زیستگاه بشر را حفظ کنیم. بیاییم همه با هم گلزار را برای سلامتی و شادابی گلها حفظ کنیم . ۲۹- بیایید با حفظ محیط زیست ، سرسبزی و طراوت را به طبیعت و شادابی و نشاط را به خودمان هدیه کنیم. در این مسیر، مرگ یکی از شاخصترین نمودهای نیستی است که وجود مادی را بکلّی نفی میکند.

ماده ۱۵ – این قرارداد در ظرف سه ماه از تاریخ امضای ان به تصدیق مقامات مربوطه دولتین خواهد رسید و نسخ تصدیق شده در کابل مبادله خواهدشد. این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد و اعلامیه پیوست است در جلسه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویبمجلس شورای ملی رسید. ماده ۲ – برای انکه از ده چهار برجک الی بند کمالخان زاید بر مقدار ابی که فعلا برده میشود مصرف نگردد دولت افغانستان تعهد میکند که در فاصلهمزبور علاوه بر انهاری که جاری بوده و هست نهر دیگری احداث و حتی تعمیر ننماید.

ماده ۵ – برای اینکه تقسیم و تنظیم اب رودخانه هیرمند از بند کمالخان به وجه عادلانه که منظور این قرارداد است صورت گیرد مامورین فنی طرفین درنقاطی که مناسب بدانند در خاکهای خود مقسمهای دایمیخواهند ساخت و مخارج ساختن این مقسمها را طرفین متعاهدین بعد از حصول توافق نظریکدیگر در طرح ان به تناسب مقدار ابی که میبرند عهدهدار خواهند بود. تبصره – مصالح و ادوات و اشیایی که مامورین و عملهها برای انجام وظایف مندرجه در این قرارداد لازم دارند یا برای رفع حوایج زندگی خود در موقعخروج از سرحد همراه خود میبرند از حقوق گمرکی معاف خواهند بود.

ماده ۱۳ – طرفین متعاهدین در ظرف دو ماه از روز امضای این قرارداد ترتیب استفاده از اب هیرمند از بند کمالخان و سهم خود را در خاک خود بهاطلاع مامورین سرحدی و اهالی و ساکنین اطراف رودخانه خواهند رسانید. ماده ۱۴ – هر یک از طرفین متعاهدین هر چه زودتر پس از امضای این قرارداد ماموری برای مراجعات و نظارت در اجرای مواد این قرارداد تعیین و کتبابه طرف مقابل معرفی خواهند نمود. در سرچشمه رودخانه جایی است که مسیر این کار آغاز می شود. شاهنوشی (1388) در پژوهشی با عنوان «خرافات و برخی علل و زمینههای آن» پس از تعریف خرافات و انواع آن، جنبههای روانشناختی و جامعهشناختی آن را بررسی کرده است.

ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد تقسیم اب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان را که مشتمل بر شانزدهماده و یک اعلامیه است و در تاریخ ششم بهمن ماه 1317 در کابل به امضاء رسیده است تصویب مینماید. ماده ۱۰ – در صورتی که رودخانه هیرمند بالای بند کمالخان به بستر جدیدی منتقل شود مدلول ماده اول در محل دیگر که به منزله بند کمالخان درعلاقه چخانسور فعلی باشد با موافقت دولتین اجراء و تعیین مقسم خواهد شد چنانچه پایینتر از بند کمالخان به بستر جدید منتقل و یا به بستر فعلیطوری عمیق شود که برای اراضی سیستان ابیاری ممکن نشود دولتین موافقت میکنند در این صورت برای استفاده اراضی سیستان از سهمیه ابی که درماده اول معین شده است به رضایت طرفین تحت شرایط جداگانه قراردادی بدهند.

این کشور توانست فضای بیمه خود را به صورتی پیش ببرد که در اقتصاد این کشور نقش مهمی داشته باشد، بیمه ای که در ارمنستان عرضه می شود دسته بندی های مختلفی دارد و بخشی از بودجه بیمه وارد فضای اقتصادی کشور شده و پروژه های مختلفی را پیش میبرد. مصحح در حاشیه این بیت آورده است:«این قطعه فقط در الف هست و تصحیح بیت اول آن ممکن نشد» (ابن اسفندیار،1366: 149). در کتاب بدائع الملح تالیف مجدالدین طرائفی خوارزمی که معاصر ابن اسفندیار نیز بوده (617- 555 هـ.ق) ابیاتی از جار الله زمخشری آمده که این دو بیت نیز در ضمن قصیده ای به او نسبت داده شده است.

ینده رود به خطر افتاده و با نابودی آنها برگی از تاریخ این مرز و بوم به فراموشی سپرده میشود. ۳۰-طبیعت مظهر گویای وجود خداوند است ؛ تعدی به مظاهر الهی گناهی نابخشودنی است. در کنار یک کوهستان زیبا رودخانه ای وجود داشت که بسیار تنها بود.او هیچ دوستی نداشت. از اين رو به کارکردهاي اشعار کلهري در زندگي مردم و نقش آن در کار و فعاليتهاي روزانه پرداخته شده است. ماده ۱۲ – طرفین متعاهدین تعهد مینمایند که هر گاه اتباع یکی از انها طریقه استفاده از اب رودخانه هیرمند را از بند کمالخان که در این قرارداد مندرجاست به هم بزنند یا از مقررات ان تخلف نمایند فورا در خاک خود اقدامات لازمه را برای رفع ان به عمل اورده مقصرین را به مجازات قانونی برسانند.

۴۴-زمین تنها منبع تغذیه موجودات زنده است ؛ در حفظ آن بکوشیم. قبل از آن کلیه رودخانهها را داخلی و تحت حاکمیت سرزمین کشورهای کناره آنها میدانستند و در نتیجه هر کشوری فارغ از اینکه آبهای واقع در قلمروش ممکن است سرمنشأ رودخانه یا منبع تغذیه حوضه آبریز واقع در کشور دیگری باشد، حق هرگونه بهرهبرداری و با هر میزان دلخواه از آن را داشت. این مسائل بیانگر آن است که بحران آب، بحرانی فراگیر بوده و علت اصلی آن نیز توسعه ناپایدار در ابعاد مختلف است که باید برای آنها در کنار راه حل های کوتاه مدت به راه حل های بلندمدت و ریشه ای اندیشید.

ماده ۱ – دولتین ایران و افغانستان موافقت مینمایند که همهساله هر مقدار اب رودخانه هیرمند که به بند کمالخان میرسد بین ایران و افغانستان از بندکمالخان به بعد بالمناصفه تقسیم شود. صورت تقسیمات و اسامیانهار و مقدار اب هر یک از انهار طرفین را پس از تشخیص به یکدیگر ابلاغ خواهند نمود اگر بعد از این تغییری در صورتهایمزبور لازم شود که بخواهند در یکجا اضافه و در عوض جای دیگر کسر کنند به یکدیگر اطلاع خواهند داد. بعضی از املاح فلزات مانند آهن، منگنز و آلومینیوم نیز به مقدار کمتری باعث ایجاد سختی آب می شوند. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن معاهدهنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه 1352.4.26، در جلسه فوقالعادهروز چهارشنبه دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

در اين بحث به تعداد فراواني از قرادادهاي تحديد حدود اشارت نرفته و آنچه ياد شده فقط براي تشخيص و تعيين هر يك از انواع مرزهاي مورد مطالعه بوده است . در سالهای کبیسه تفاوت یک روز به موجب تقویم هجری شمسی رعایت میشود. بدین منظور، رودخانههایی که رفتینگ یا رودگردی در آنها امکانپذیر است، با اعداد 1 تا 6 درجهبندی میشوند؛ درجه 1 یعنی آب جریان ملایمی دارد و مناسب کودکان هم هست، در حالی که رودخانههایی با درجه 6 مخصوص حرفهایها بوده و حتی امکان مرگ ورزشکاران نیز وجود دارد. ۴۲-زندگی پایدار یعنی هماهنگی سازگار با طبیعت. در پی سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به شیروان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی به شهرداری شیروان برای نصب گاردریل روی پل رودخانه اترک در محدوده شیرکوه این شهرستان ۴۸ ساعت فرصت داد..

میزان نزول باران در هر بار بارش، کم شده که این امر با عنایت به وجود گرمای هوا، تبخیر را تسریع کرده و آب را از دسترس خارج میکند. دامنه های غربی و جنوب غربی زاگرس: در بلندیهای این ناحیه که جزو مناطق پر باران کشور بشمار میرود، قسمت عمده ریزش در فصلهای پائیز و زمستان بصورت برف است و آب شدن آنها که از اواخر فصل زمستان آغاز میگردد و تا اواخر بهار ادامه مییابد، بخش عمده آب سالانه رودخانه های آن را تأمین میکند و در تابستان به تغذیه از آب چشمه سارها و زهکشی های زیرزمینی منحصر میشود و بالطبع از آبدهی آنها بطور منظم کاسته میگردد.

ماده ۱۱ – هر گونه اختلافی در اجرای مقررات این قرارداد رخ دهد که میرابها و متصدیان امر از حل ان عاجز و یا از حدود اختیارات انها خارج باشد بهمرجعیت حاکم و رییس مالیه سیستان از طرف دولت ایران و حاکم و رییس مالیه چخانسور از طرف دولت افغانستان یا نمایندگان انها تصفیه خواهد شدو رایی که این هیات به اتفاق اتخاذ نمایند قاطع خواهد بود چنانچه موضوع مختلففیه به این طرق تا دو ماه از تاریخ بروز اختلاف حل نگردد بین مراکزطرفین به اسرع اوقات به طور قطع حل و تسویه خواهد گردید.

فتاح ادامه داد: در حوزه کارون هیچ گونه انتقال آبی در حال انجام نیست و هیچ آبی نیز قرار نیست به کرمان و یا هر شهر دیگری انتقال یابد. این رود در مسیر پر پیچ و خم و طولانی خود باغها، روستاها، مزارع و زمینهای کشاورزی بسیاری را سیراب میکند. ارتفاع منطقه از سطح دریا ۲۲۸۶ متر بوده و ارتفاع آبشار ناران ۱۰ تا ۱۵ متر است که در فصل بهار حجم آب آن افزایش پیدا کرده و ریزش آب، منظره بسیار زیبایی را پدید می آورد. منشاء آلودگی ارس پساب های حاصل از فعالیت معدن مس در ارمنستان است که موجب تغییر اکوسیستم منطقه و آثار زیانبار به اراضی کشاورزی شده استوی میافزاید: این در حالی است که طی تفاهمنامهای که وزارت نیروی ایران و ارمنستان باهم امضا کردند قرار شد که هیچ پسابی به ارس ریخته نشود و این موضوع تا ابتدای سال ۲۰۱۸ باید به پایان برسد، اما متأسفانه فعالیت ارمنستان نشان نمیدهد که برای این کار قدمی برداشته باشند.

ماده ۶ – تا ساختن سد و بندهای دایمیبندهای گزی به قرار سابق ساخته خواهد شد و اگر طرفین برای بستن بندهای چوب گز ضرورت داشته باشند بهتادیه قیمت به یکدیگر خواهند داد. ترکیه در سالهای اخیر بیش از ۱۴ سد و نیروگاه برقی با استفاده از آب این رودخانه ایجاد کرده است. در اینجا میخواهم به طور کوتاه این مساله را مطابق به سه اصل سهمبندی آب که در بالا از آنها ذکر بعمل آمد مورد بررسی قرار دهم.

دیدگاهتان را بنویسید