تغییرات اکوژئومورفولوژیک نکارود و مقایسه آن با رودخانه تجن

حال سئوال این است که آیا مکانیزم درک کردن وضعیت ها به عنوان اولین قدم، بسادگی صورت می گیرد؟ آقای محمود سریع القلم از اتکینسون نقل می کنند که: “رهیافت سازه انگاری، از جمله رهیافت های جدید در روابط بین الملل است. بر اساس این رهیافت، روابط بین الملل از حقایق اجتماعی مورد توافق انسانها تشکیل شده است، انسانها جوامع را برمبنای کردار خود می سازند و یکدیگر را درقالب همان کردار مورد شناسایی قرار می دهند. این رهیافت بر تعامل میان سیاست بین الملل و سیاست داخلی اعتقاد دارد و بر این باور است که تعامل بین المللی بر هنجار ها و قواعد خاصی مبتنی است که هویت و منافع دولت ها را شکل می دهند. این رهیافت اصول اولیه خود را از ساخت یابی اخذ کرده و با وام گرفتن بحث ساختار – عامل، درصدد نظریه پردازی و تبیین پدیده های سیاسی و اجتماعی است. در نظریه ساخت یابی هم عامل انسانی و هم محیط تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی زمینه ساز موقعیت ها یی می شوند که در آن محیط، اقدام و عمل صورت می گیرد. در این نظریه، اراده گرایی و ساختار گرایی به صورت جداگانه در شکل دهی فرایند اجتماعی نفی می شوند و ترکیبی از این دو پذیرفته می شود. بر اساس این نگرش، جامعه معنایی دو گانه دارد: یکی در مقام کارگزار و دیگری در مقام ساختار نهادی حاصل از کار جمعی افراد. ساختار نظام نهادینه شده قواعد، نقش ها و روابط جامعه به کمک اندیشه و عمل انسان به کنش ها جهت ساختاری می دهد(سریع القلم و همکاران، 1385، ص.1) اعمال دیپلماسی، باور های بین المللی پذیرفته شده راجع به قابلیت و ظرفیت دولت را وضع و از این راه آن را بازتولید می کند. هنجارها، بازیگران و کنش معنا دار را از طریق قراردادن آنها در قالب نقش های اجتماعی (برای مثال، دولت مدرن، سازمان و تشکیلات نظامی) و محیط های اجتماعی (برای نمونه، نظام جهانی مدرن یا حرفه نظامی فراملی) را تکوین و قوام می بخشند. علاوه بر این، هنجارها از طریق تعریف و تعیین آنچه مناسب، مقتضی (با توجه به قواعد اجتماعی) و موثر است (با عنایت به قوانین علم) کنش ها را تنظیم می کنند” (شیهان، 1388، ص.

وابستگی بشر به آب، این منبع حیاتی را در حوزه نیاز های بشری قرار داده است تا جایی که کمبود آب یک معضل بین المللی و جهانی شناخته شده است.ملموس بودن کمبود آب بیشتر در مناطقی از جهان دیده میشود که در آنجا آب منبع حیاتی و استراتژیک بشمار رفته و در ردیف سایر منابع استراتژیک چون نفت قرار می گیرد. شکل گیری پروسه امنیت بین المللی، تابع متغیر های مستقل بیشماری است که یکی از آنها می تواند منبع استراتژیک چون آب باشد. تحول جدید حقوق عام رود خانه های بین المللی، انعقاد عهدنامه راجع به حقوق مربوط به استفاده های غیر کشتیرانی از آبراهه های بین المللی، مورخ 21 مه 1997 است- مجمع پیش نویس قطعنامه را با 103 رای مثبت، 3 رای مخالف(بروندی، چین و ترکیه) و 27 رای ممتنع، تصویب نمود- که نتیجه اقدامات 33 ساله کمسیون حقوق بین الملل است.

مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان فارس گفت: در خصوص مقابله با ساخت و سازها و تغییر کاربریهای غیرمجاز در شهرستان سپیدان در گام نخست تخریب سازههای دولتی در حاشیه رودخانه چله گاه آغاز شد و سازههای متعلق به نهادهای دولتی در حاشیه این رودخانه تخریب شد تا شهروندان نیز اقدامات لازم برای تخریب داوطلبانه سازههای غیر مجاز را انجام دهند. علاوه بر معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و تلاش نهاد های بین المللی دولتی و غیر دولتی می توان از انعقاد 3600 معاهده دو جانبه و چند جانبه از قرن 800 بعد از میلاد تا سال 1985 نام برد.

در سال ۱۹۵۹ یک دیپلمات آلمانی نوشت: ” تازگیها شکنجه ی رفقایی که حرفهایی مغایر با سخنان رهبر میزنند، افزایش یافته است. 2- چرا تعداد جمعیت سالمندان اروپا افزایش یافته است؟ در حین پخت و پز و خوردن غذا از تعداد زیادی از قابلمه و سایر ظروف استفاده نکنید زیرا باعث افزایش ظرف و ظروف شستنی و افزایش مصرف آب میشود. نخست وزیر هند پیش از این نیز پاکستان را تهدید به جلوگیری از ورود آب رودخانه ها به این کشور در کشمیر و سایر مناطق کرده بود. نتايج نشان داد كه ديد افقي، ايام هواي آرام و شرايط گردوغباري در سيستان تفاوت هاي معني داري با تمام مناطق كشور داشته، با نوسان هاي دوره اي آبدهي رودخانه هيرمند و پايداري درياچه ها روابط معني داري دارد.

بادهاي 120 روزه به عنوان يك پديده اقليمي با مهيايي ساز و كارهاي ويژه خود مي وزد و رودخانه هيرمند نيز با توجه به رژيم آبشناختي ويژه خود مقادير زيادي از رسوبات بالادست خود را به دشت سيستان وارد مي كند. دشت سيستان به دليل استقرار در يك منطقه خشك با نزولات جوي كمتر از 60 ميليمتر در سال، حيات خود را مديون تخليه آب هاي رود هيرمند است كه در شرايط عادي ميلياردها مترمكعب آب را وارد آن نموده، باعث بقا و حيات تالاب بين المللي هامون و جمعيت اين منطقه مي گردد. عهدنامه مورخ 1961 مربوط به اوروگوئه میان آرژانتین و اوروگوئه همین روش را برای آن بخش از رودخانه بكار برده است كه معبر قابل كشتیرانی اش به دو معبر فیلومنا و دل مدیو تفكیك میشود .

رودخانه ماه که با نامهای «بازگشت ایلجیما» و «پایان رؤیا» هم شناخته میشود، سریالی است کرهای که در ۲۴ قسمت به نمایش در آمده است. تقريبا در تمام ماه هاي سال در دشت سيستان بادها با دلايل موجه همديدي مي وزند، اما طي ماههاي خرداد تا شهريور وزش بادها از نظر شدت، جهت و فراواني اهميت ويژه اي پيدا مي كند. معمولاً بستر قانونی، پهنه سیلگیر سیلاب برای دوره بازگشت ۲۵ ساله است البته دوره بازگشت سیل میتواند بر اساس نظر کارشناسان وزارت نیرو کمتر یا بیشتر از ۲۵ سال باشد. این مقاله به تشریح و تحلیل ِسیاست آب آبراهه های بین المللی ایران با افغانستان: هیرمند/ هلمند و ایران و عراق: اروند رود/ شط العرب در دوره زمانی 2011 تا 2010 می پردازد.

در بخش دوم، مطالعه موردی اروند رود/ شط العرب و هیرمند/ هلمند ارایه می شود. در مطالعه موردی به تاریخچه، وضعیت جاری و موارد خاص مورد پژوهش پرداخته است و فرجام نتایج و پیشنهادات خواهد بود. مطالعات امنیتی سازه انگاران بر دو فرضیه عمده بنا شده است: اول، آنکه ساختارهای اساسی سیاست بین الملل ساخته و پرداخته ساختار های اجتماعی است و دوم آنکه تغییر تفکر در خصوص روابط بین الملل می تواند منجر به تغییر وضعیت امنیت بین الملل و بهبود آن گردد. این فرض بدان معنا است که چنانچه تفکر ما تغییر نماید، وضعیت امنیتی نیز تغییر خواهد کرد(عبداله خانی، 1383، ص.

میدانستند چگونه با کمترین آسیب به خود و طبیعت در این اقلیم دوام بیاورند. ایالات متحده پس از همسایگی با مکزیک و کانادا، در عراق و افغانستان اشغال شده با ایران؛ همکنون؛ همسایگی دارد. ، امنیت مردم مرز نشین حوضه آبریز هیرمند/هلمند، بعنوان موضوع این پژوهش انتخاب شده است.ایجاد درک مشترک میان کارگزاران کشور های همسایه عراق و افغانستان با ایران و ارایه هنجاری مشترک در رفتار های سیاست خارجی با محوریت مردم و محیط زیست، رهیافتی سازه انگارانه و هدف اصلی پژوهش است.”ایجاد نسبت میان امنیت انسانی و سیاست خارجی، از این مفروض اساسی بر می خیزد که نا امنی انسانی، در سطح جهان نتیجه بدبختی آنها و ناشی از عوامل طبیعی خارج از اراده انسان نیست، بلکه محصول ساختار هایی است که عمدتا زاده عاملیت و فاعلیت انسانی است” (بحرانی، 1388، ص.

،- عامل چالش زای جدید – تشدید گرما در سالهای 1998 و 2002 و درک نا کافی از تاثیرات گرمایش زمین، باعث شده این مسئله از اولویت لازم نزد رهبران جهان برخوردار نباشد (ببران، 1386، الف، ص. سیاست های مرزی -در مفهوم سنتی امنیت ملی- توسط سه کشور هم مرز، نیز معظله ای است که عامل بی توجه ای به محیط زیست و نپرداختن به امنیت انسانهای ساکن نقاط مشترک رود مرزهای هیرمند و اروند است. 12- ناگفته نماند که این دو بیت از قصیده ای است که مصحح در پاورقی ص 95 متذکر شده که در مدح محمد بن زید داعی است در حالی که از این 18 بیت، تنها پنج بیت نخست در ذکر منقبت محمد بن زید و مابقی ابیات در ذکر معجزات و بزرگواری های حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه است.

گاهی، آب چاه ها بر اثر میکروب،زباله ها و فاضلاب های خانگی و کارخانه ها به شدت آلوده می شود. بدیهی است که امنیت منابع آب یکی از عناصر کلیدی در استراتژی امنیت ملی و سیاست خارجی اغلب کشور ها به شمار می رود. مفاد اغلب این نوع معاهدات در خصوص کشتیرانی و ناوبری دریایی، ماهیگیری، کنترل مشاع منابع آبی، توسعه انرژی آبی و مهم تر از همه استفاده مشترک از آب بوده است. بدنه : صدای گوش نوازی شنیده می شود جلوتر که می رویم صدا بلندتر و واضع تر می شود این نغمه آب است،سرود طراوت،پاکی،لطافت و آرامش است.

این سنگدانهها، حجم زیادی از مخلوط سیمانی را به خود اختصاص میدهند. پلان بستر نکارود در چهار دوره مطالعاتی در قسمتهایی که جنگل به مرتع و اراضی رهاشده تبدیل شده است، جابجایی زیادی داشته است. وقوع نوسان هاي دوره اي در ميزان آب ورودي از سويي و شرايط بالقوه اقليمي، ژئومورفولوژيك و هيدرولوژيك از سوي ديگر، باعث گرديده كه در بخش اعظم سال، اين منطقه از كشور در معرض وزش بادها قرار گيرد.

بالا بودن درجه حرارت، بخصوص طي دوره وزش بادها، قطع منابع بارش و خشكي فيزيكي محيط باعث تشديد تاثيرات محيطي وزش باد شده و كاهش رطوبت خاك و رسوبات ريزدانه، امكان تغذيه طوفان هاي گرد و غباري را فراهم مي سازد.در اين مطالعه با روش هاي تحليلي آماري رابطه بين عوامل اقليمي دشت سيستان و مولفه هاي اصلي وزش بادهاي 120 روزه بررسي گرديد. نتايج نشان دهنده آن است كه با ورود كمتر آب به دشت سيستان، خشكي محيط تشديد و پوشش گياهي بشدت كاهش مي يابد. با وجود مستقل بودن هر يك از اين پديده ها (بادهاي 120 روزه و آبدهي رودخانه) ناهنجاري محيطي ناشي از بادها با كاهش آبدهي رودخانه تشديد مي شود.

هم­چنین گذشته از محدودیت های اقلیمی موجود در منطقه برای احداث گونههای گیاهی مختلف، لازم است که خصوصیات ادافیلی مورد نیاز هر یک از بیوم های گوناگون در نقاط مختلف این پارک فراهم گردد. در مقابل طیفی از نا امنی های فوق الذکر، فرا روایت امنیت انسانی، معرف طیفی از انواع امنیت چون امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، سلامت، فردی، زیست محیطی است. محدودیت آب در یک منطقه، به ایجاد چرخه ای از انواع نا امنی ها منجر میشود.

مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که فون شکاف ها و درزهای بستر رودخانه که بخش لاینفک اکوسیستم رودخانه ای را تشکیل می دهد شدیداً تحت تاثیر قرار گرفته و لای و لجن رسوب یافته با پر کردن این درزها فون این بخش ها را به یکدیگر می چسپاند.رسوب مواد ریز در سطح لایه های زیرین بستر باعث تخریب زیستگاه می گردد. در این تحقیق میزان عناصر فیزیکو شیمیایی پرورش ماهی مانند PH آّب ، سرعت جریان آب ، کدورت آب ، مواد جامد معلق ، سختی آب ، هدایت الکتریکی آب(EC) ، مواد شیمیایی ، شوری آب مورد بررسی قرار گرفت .

شناسایی و بررسی پراکنش ماکروبنتوزهای رودخانه نور رود به مدت یکسال (مرداد 1390 تا تیر 1391) به صورت ماهانه در 7 ایستگاه با سه تکرار به وسیله نمونه بردار سوربر با سطح مقطع 35×35 سانتی متر انجام گردید. به همین جهت آنها به مطالعه تاثیر هنجارها بر امنیت کشور ها تمرکز دارند و در این میان به بررسی رابطه علی میان هنجارها و واکنش دولت ها نیز می پردازند. سازه انگاران با طرح مسئله ایده ها و به دنبال آن هنجارها و هویت به این نتیجه می رسند که رفتار دولت تابع آنچه که فکر می کند و مناسب تشخیص می دهد، می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید