تاریخ و پیدایش نام رود ارس

با توجه به اینکه دلیل اصلی خشکسالی در سیستان، نبود مدیریت اصولی منابع آب در آن سوی مرز است، افغانستان بهتر است با اصلاح الگوی کشت و افزایش راندمان آبیاری در حوضه آبریز هامونهیرمند در محدوده سرزمینی خود، حقآبه قانونی ایران را نیز تأمین کند. حقآبه مورد توافق بین ایران و افغانستان، حجمی کمتر از ۹۰۰ میلیون متر مکعب دارد، در حالیکه هامون برای ادامه حیات و برخورداری ا حداقل استانداردهای یک اکوسیستم مطرح در منطقه، نیاز به چند میلیارد آب دارد. همان طور که در قبل هم به طور مختصر اشاره شد،امروزه سنگ های رودخانه به صورت لاشه سنگ از معادن مرغوب سنگ تهیه می شود و طی یک فرآیند مهندسی شده به قطعات ریز تا 15 سانتی متر تبدیل می گردند و سطح آن ها نیز کاملا صاف و صیقلی می شود.کیفیت رنگ و دوام این سنگ ها در مقابل ضربه و …

ترکیه نیز همچون افغانستان، بالادست هیدرولوژیکی ایران محسوب میشود و در عین حال که رودخانه مهمی از سمت ایران وارد ترکیه نمیشود، چندین رودخانه کوچک، همچون ساریسو و قطور، در سمت برعکس جریان دارد و حیات قسمت شمالی استان آذربایجان غربی به این رودخانهها وابسته است. در سال 2014 موافقتنامهای در تهران بین ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهرهبرداری از نیروگاههای برقآبی مارازاد در ایران و اردوباد در جمهوری آذربایجان امضا شد.

در سال 1977 درباره طرح احداث تأسیسات سد و نیروگاه برقآبی خداآفرین و قیزقلعهسی روی رودخانه ارس از جانب طرفین توافق شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دو طرف درباره پروتکل نهایی همکاریهای اقتصادی ایران و شوروی در سال 1980 توافق کردند و طرف شوروی در این اجلاس، مراحل تهیه طرح فنی احداث سد و نیروگاه برقآبی خداآفرین را به اطلاع طرف ایرانی رساند و قرار بر مذاکرات بیشتر در این زمینه شد. در نتیجه بهتر است هرچه سریعتر درباره آبهای مشترک بین ایران و عراق و حقآبههایی که به هر کشور اختصاص مییابد، توافقی جامع حاصل شود که منافع هر دو کشور را تأمین کند و به تنشهای طولانیمدت پایان بخشد.

ایران و جمهوری آذربایجان در حوضه آبریز کورا-ارس با یکدیگر مشترکند و رودخانه مرزی ارس، اصلیترین رودخانه مشترک بین این دو کشور است. این رود از سرشاخههای مهم رود کرخه است که از بلندیهای برفگیر شمال غربی ایران سرچشمه گرفته و پس از گذر از شهرستانهای دره شهر و شیروان چرداول در محل پل گاومیشان به رودخانه کشکان پیوسته و رود کرخه را بوجود میآورد. در محل این پل ها جشن ها و مراسمان زیادی برگزار می شده است. با وجود اینکه در زمینه بهرهبرداری از آبهای مشترک ایران با ترکیه، مشکل خاصی احساس نمیشود، سدسازیهای این کشور روی رودخانههای دجله و فرات باعث بروز گرد و غبار در منطقه و گسترش دامنه این پدیده به ایران هم شده است که همین مسئله نیز نوعی خسارت در بهرهبرداری از منابع آب و مخالف نظریههای بهرهبرداری از آبهای مشترک تلقی میشود.

آمار تقریبی درباره آبهای درونسرزمینی شاید چندان مهم نباشد، اما با توجه به حساسبودن آبهای فرامرزی و مشترک برای کشورهای ذینفع، ضروری است آمار دقیقتری درباره این آبها استخراج شود و از پایمالشدن حقوق کشورهای ذینفع جلوگیری شود. دیپلماسی آب این کشور در قبال همسایگان شمالی (شوروی سابق) و پاکستان به طور کلی مثبت ارزیابی میشود و اکثر اختلافات آبی فیمابین با این همسایگان از طریق مذاکرات سازنده حل و فصل شده است و درباره ارمنستان هم در حال حلشدن است. در این موافقتنامه که در تهران به امضای نمایندگان طرفین رسید، بر حقوق برابر دو کشور در بهرهبرداری از آب و انرژی رودخانههای مرزی تأکید شده است.

ساعت کاری سرزمین موج های خروشان مشهد همه روزه از ساعت 9 صبح تا 22 شب می باشد. همچنین درباره رودخانه هریرود نیز که تاکنون هیچ توافقی صورت نگرفته، مطلوب است توافقی سهجانبه بین ایران، افغانستان و ترکمنستان صورت پذیرد تا جلوی آسیبهای جدی به خراسان ایران و بخشهای جنوبی ترکمنستان که با احداث چندین سد روی سرچشمههای هریرود در افغانستان به وجود آمده، گرفته شود. درباره رودخانه ارس که با معادن و نیروگاههای ارمنستان آلوده میشود، شایسته است توافقی دوجانبه بین ایران و ارمنستان انجام گیرد و جلوی خطرات زیستمحیطی در منطقه شمالغرب کشور و آلودگی زمینهای کشاورزی این منطقه به دلیل آبیاری با آب آلوده گرفته شود.

تجربیات دیپلماسی آب در ایران نمایانگر آن است که هروقت این کشور با همسایگان خود روابط سیاسی مناسبی داشته، مسئله بهرهبرداری از آبهای مشترک نیز تحت تأثیر این روابط قرار گرفته و پیشرفتهایی در این امر حاصل شده است و در مواقعی که شاهد اختلافات سیاسی هستیم، اختلافات آبی نیز به دنبال آن ایجاد شده است. ایران در زمینه آبهای مشترک با ارمنستان نیز خسارتهایی متحمل شده است و این خسارتها با نظریههای قابل قبول بهرهبرداری از آبهای مشترک تناقض دارد. روشنفکران طبقه متوسط با فقرا در راه این انقلاب همگام و همصدا شدند. کشور عراق در گذشته مدعی بود سدهایی که ایران در استانهای مرزی با این کشور ساخته است، باعث واردآمدن خسارتهایی به عراق و بهویژه بخش کشاورزی آن شده است که البته ایران همواره این اتهامات را رد کرده است، ولی شایسته است در این زمینه تحقیقات علمی صورت پذیرد و اگر مشخص شود واقعاً سدسازیهای ایران باعث آسیبدیدن زمینهای کشاورزی عراق شده است، زمینهایی که قبلاً محل درآمد مردم این کشور بودهاند، این سدسازیها هم مخالف نظریههای رایج در بهرهبرداری از آبهای مشترک تلقی خواهد شد.

در سال 2013 کمیتهای مشترک با مشارکت ایران و ارمنستان برای تدوین برنامه پایش رودخانه ارس تشکیل و مسئله پایش آلایندههای این رودخانه بررسی شد. این نیروگاه بنا به اعلام نشریه نشنال جئوگرافیک، خطرناکترین نیروگاه اتمی جهان و یکی از پنج نیروگاه نسل اول دنیاست که همچنان فعال است. اما در قبال همسایه شرقی (افغانستان) باتوجه به بروز کمآبی حاد در این منطقه، اختلافات آبی عمدهای را چه در گذشته و چه در حال حاضر نظارهگریم و علیرغم قراردادهای امضاشده، ایران در این منطقه از طریق دیپلماسی آب، پاسخ مناسبی را دریافت نکرده است.

این آبشار ارتفاع چندانی نداشته اما مقدار حجم آب عبوری از دهانه باریک آن شکوه و زیبایی خاصی به آن میدهد. اما نکته درخور توجه این است که ایران در زمینه بهرهبرداری آبهای مشترک با ترکمنستان، پاکستان و جمهوری آذربایجان توافقات خوبی انجام داده و میتوان گفت نظریههای بهرهبرداری از آبهای مشترک در روابط با این کشورها تا حدود زیادی رعایت شده است و به هیچیک از طرفین در زمینه بهرهبرداری از آب خسارت درخور توجهی وارد نمیشود. مسئله بهرهبرداری از آبهای مشترک در بسیاری از مناطق جهان با اختلافاتی، گاه شدید، همراه بوده است. شایسته است مسئله بهرهبرداری از منابع آب مشترک بین ایران و همسایگانش در فضایی کاملاً غیرسیاسی حل و فصل شود تا امکان تغییر یا رد نتایج حاصل از این مذاکرات، حتی با تغییر حکومتهای سیاسی نیز وجود نداشته باشد.

به نظر میرسد ایران در زمینه بهرهبرداری از آبهای مشترک با افغانستان (به دلیل بروز کمآبی و خشکسالی شدید در مناطق شرقی ایران) دچار خسارتهایی شده است و این خسارتها در تناقض با دیدگاه بیشتر نظریههای پذیرفتهشده در بهرهبرداری از آبهای مشترک است. این پایانه به بیشتر محلههای تهران راه دارد. متعاقب آن در سال 1973 پروتکل شرایط، مقررات و نحوه اداره و بهرهبرداری از تأسیسات آبی رودخانه ارس در تهران به امضای نمایندگان ایران و شوروی رسید. منطقه ۲ شهرداری تهران یکی از مناطق شهری تهران است که در شمال شرقی میدان آزادی، از غرب تا شمال غرب تهران ادامه دارد.

به علت رشد گردشگری در کشور های ارمنستان،گرجستان و آذربایجان و هم چنین مهاجرت عده زیادی از هم وطنانمان به این کشور ها،موقعیت صادراتی خوبی برای محصولات قلوه سنگ رود خانه ای پدید آمده است.هم چنین کشور روسیه هم با توجه به روابط خوب سیاسی و تجاری و مبادلات ارزی می تواند یکی از مقاصد صادراتی محصولات ساختمانی ایران باشد. این بنا دارای یکی سردابه در عمق 1.5 متری زمین نیثز هست که میتواند نشان دهنده این باشد که ان بنا در دوره ایلخانیان ساخته شده است. با توجه به اینکه بیشترین تعداد و حجم سدهای ساختهشده مربوط به ترکیه است، این کشور در دفاع از عملکرد خود به مدیریت ضعیف منابع آب در کشورهای پاییندست حوضه آبریز فرات-دجله (سوریه و عراق) اشاره کرده است که حجم عظیمی از آبهای ورودی به این کشورها به دلیل مشکلات داخلیشان تلف میشود و این کشور با مهار آبهای شیرین، هم جلوی هدررفت آنها و هم جلوی سیلابهای احتمالی را خواهد گرفت.

به دلیل پرآببودن ارس در اکثر ماههای سال، مشکل خاصی از بابت بهرهبرداری از آب این رودخانه بین ایران و ارمنستان وجود ندارد و مشکل اصلی مربوط به آلودگی طولانیمدت ارس با آلایندههای خروجی از کشور ارمنستان، شامل کارگاههای استخراج فلزات و نیروگاه اتمی متسامور، است. رودخانه ارس به عنوان مهمترین رودخانه مشترک بین ایران و ترکیه، از ترکیه سرچشمه میگیرد، ولی تاکنون اختلاف خاصی بر سر این رودخانه مشترک بین این دو کشور پیش نیامده است؛ مشکل اصلی ایران با ترکیه در زمینه سدهایی است که ترکیه روی رودخانههای دجله و فرات احداث کرده است و به اعتقاد برخی، این سدها در خشکسالی سوریه و عراق و ورود گرد و غبار به ایران نقش داشتهاند.

ایران و ارمنستان در حوضه آبریز کورا-ارس با یکدیگر مشترکند و رودخانه ارس، رودخانه مشترک اصلی بین دو کشور محسوب میشود. در بررسی عملکرد سه گسل اصلی تهم، ارمغانخانه و سهرین به واکنش ناهمواریها در برابر تحرکات گسلها پرداخته شد. شناسايي و تعيين مقدار سموم با استفاده از دستگاه TLC Scanner در حد (part per billion)ppm انجام گرديد.يافته ها: بقاياي حشره كش هاي انتخابي مالاتيون و ديازينون در آب هر سه رودخانه در فصول بهار و تابستان موجود است و در ساير فصول مقادير بسيار جزيي بود و يا اصلا وجود نداشت.

تعبیر خواب در ارتباط باتعبیر خواب هر چی میدونید اینجا ديدن آب در خواب خوب است و نشان اگر از آب رودخانه يا سيل برگرفتيد و نوشيديد دو صورت دارد. بر اندازه رو هر چه خواهی بخواه.فردوسی. رئیسکل دادگستری استان البرز درباره روند آزادسازی اراضی در حریم رودخانه کرج میگوید: در روند اجرای دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر آزادسازی رودخانهها و اراضی ملی، کار آزادسازی بستر و حریم رودخانه کرج در جاده چالوس آغاز شد و در اولین اقدام ساختمان متعلق به قوه قضائیه تخریب شد.

درباره دو رودخانه مهم دجله و فرات که از ترکیه سرچشمه میگیرند، ایران توجه زیادی به وضعیت این رودخانهها در داخل سوریه و عراق ندارد و دیپلماسی ایران معطوف به اروندرود است که از تلاقی این رودخانهها ایجاد شده و مرز ایران و عراق را تشکیل میدهد. پس از انجام مطالعات اولیه، ایران و شوروی در سال 1963 در زمینه بهرهبرداری از ارس موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی امضا کردند که مشتمل بر یک سد مخزنی در نزدیکی نخجوان (سد ارس) با ظرفیت 800 میلیون متر مکعب و یک سد انحرافی در منطقه میلمغان برای آبیاری 650 کیلومتر مربع از اراضی کشاورزی دو کشور میشد و قرار بود این پروژههای آبی مشترک، حداکثر در 7 سال به مرحله بهرهبرداری برسند.

0 دیدگاه دربارهٔ «تاریخ و پیدایش نام رود ارس;

دیدگاهتان را بنویسید