ایالات متحده آمریکا – ویکی شیعه

بر اساس آماری که در این زمینه ارائه شده مشخص شده که کشور آمریکا فقط در 6 ماهه ی نخست امسال 22 تن میگو از کشور ما خریداری کرده که ارزش آن حدود 100 هزار دلار است. هدف اصلی آنها هم این بود که بتوانند خاورمیانهای درست کنند بر محور منافع اسرائیل؛ به تعبیری که آن روز ما میکردیم، خاورمیانهای با پایتختی اسرائیل؛ اینطور چیزی مورد نظرشان بود. ایشان با تشریح اهداف آمریکا در ابتدای قضایای سوریه بهویژه بعد از سرنگونی حکومتهای وابسته به آمریکا در مصر و تونس گفتند: آمریکاییها قصد داشتند با استفاده از شرایط بهوجودآمده در آن زمان در کشورهای عربی، ضربهی وارده در مصر و تونس را در سوریه و با سرنگونی حکومت طرفدار مقاومت جبران کنند اما اکنون کاملاً شکست خوردهاند.

با نرخ بیکاری که به دنبال نرخ های بالاتر ناشی از رکود بزرگ به سطح سنتی تقریباً 5% در سال بازگشت، بازار کار ایالات متحده با سایر کشورهای پیشرفته مطابقت دارد. ما یک دشمنی از اوّل انقلاب تا امروز در مقابل خودمان مشاهده کردهایم؛ از ساعات اوّل انقلاب این دشمن ظهور پیدا کرد، حضور پیدا کرد و شروع کرد به مخالفت کردن، و این دشمن، دولت ایالات متّحدهی آمریکا بود؛ از همان اوّل -البتّه از وقتی که گیجیشان برطرف شد و آن ایّامی که نمیدانستند چه دارد اتّفاق میافتد گذشت- شروع کردند به مخالفت کردن، معارضه کردن. آن کسانی که جنگ تحمیلی را طرّاحی کرده بودند، غرضشان نابود کردن انقلاب و ریشهکن کردن نظام اسلامی بود؛ امام بزرگوار از این تهدید، یک فرصت به وجود آورد؛ اینها نشانهی قوّت و قدرت و اقتدار امام بزرگوار است.

امام بزرگوار یک انسان قوی و مقتدر بود؛ انسانی که توانست حکومت طاغوتیِ دیکتاتوریِ وراثتی را بعد از دو هزار سال، در این کشور وسیع و بزرگ از اریکهی قدرت به زیر بکشد؛ این خیلی قدرت میطلبد؛ نشانهی قوّت فوقالعادهی امام بزرگوار است. امریکا احتیاج دارد. امریکا امروز آن قوّت و قدرت ده سال، پانزده سال قبل را هم ندارد. بزرگترین دلیل برای اقتدار ملّت ایران و قوّت و قدرت ملّت ایران، این است که چهل سال است که یکی از سفّاکترین و بیرحمترین و رذلترین قدرتهای دنیا یعنی آمریکا در مقابل ملّت ایران مشغول کارشکنی و شرارت است و نتوانسته است به این ملّت زیانی وارد کند و نتوانسته هیچ غلطی بکند و ملّت ایران راه خودش را در پیش گرفته و پیش رفته و قویتر شده؛ این نشانهی قدرت ملّت ایران است.

البتّه قدرتهای شیطانی دائم در حال توطئه و نقشه علیه ملّت ایرانند؛ چون از ایستادن او، از اقتدار او، از استقلال او، از فکرِ بلندِ ابتکاریِ او برای زندگیِ ملّی، در میان ملّتها نگرانند. حتّی همان رئیسجمهوری که تکرار میکرد و اصرار میکرد که هدف ما براندازی نیست، او هم هدفش براندازی بود که کاملاً این معنا واضح شد. امروز این کلمه در تعبیرات مسئولین آمریکایی تکرار میشود، چیز جدیدی نیست؛ از روز اوّل هدفشان همین بود. در واقع جنگ بین دو اردوگاه بود. اینها خواستند در واقع جمهوری اسلامی را، ملت ایران را به خاطر اسلام مجازات کنند.

نهفقط مخالفت مردمی -که اگر قرار باشد رأیگیری کنند و از مردم هر کشوری سؤال کنند، نظرات منفی خواهند داد- حتّی دولتها هم که رودربایستی دارند با آمریکا، با او مخالفت میکنند؛ چین مخالفت میکند، اروپا مخالفت میکند، روسیه مخالفت میکند، هند مخالفت میکند، آفریقا مخالفت میکند، آمریکای لاتین مخالفت میکند. اینها برای ملت ما و برای جوانان ما و برای تحلیلگران ما سرفصلهای مهمی است که باید روی آن واقعاً تدبر کنند. عامل این وضعیّتی که آمریکاییها دچارش شدند، عامل بلندمدّت است؛ اینها در طول تاریخ وضعیّتی را به وجود آوردند که نتیجهاش همین است و به این آسانیها علاجشدنی نیست.

این رویکرد وجود مناطق در جهان را به رسمیت می شناسد و پیگیری منافع در چارچوب های منطقه ای را در اولویت سیاست خارجی آمریکا قرار می دهد. اگر برخی از عادت های آمریکایی به دیگر کشورها سرایت کند نیاز جهان برای تأمین منابع خود ۳ برابر خواهد شد. ایالات متحده، بعد از روسیه، کانادا و چین، چهارمین کشور بزرگ جهان در منطقه است. نواحی شرقی از تپهها و کوههای کم ارتفاع تشکیل شده است، در حالی که قسمت داخلی مرکزی دشت وسیعی است به نام منطقه دشتهای بزرگ.

کارهای آیندهی این کشور دست شماها است، به اینها باید توجّه کنید- حالا بحث چالش ایران و آمریکا را میگذاریم کنار، در یک نگاه وسیعتر وضعیّت آمریکا را وقتیکه نگاه میکنیم، میبینیم که قدرت آمریکا و اقتدار و هیمنهی آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زوال است؛ در طول سالها دائماً دارد کم میشود. «هفت تریلیون -هفت هزار میلیارد- دلار ما در این منطقه خرج کردهایم و چیزی دستمان نیامد»، این را خود او میگوید؛ این معنایش شکست است؛ آمریکا در منطقه شکستخورده است. حالا زمان دولت اوباما هم همینجور بود امّا زمان این آقا که دیگر به طور واضح با او مخالفت میشود؛ در غالب زمینههایی که او تصمیم میگیرد، در دنیا با او مخالفت میشود.

این بیانات رهبر انقلاب بود درباره روند رو به افول قدرت نرم و سخت آمریکا در دیدار بهمناسبت روز دانشآموز . اسلام کوتاه کرد، انقلاب اسلامی کوتاه کرد؛ لذا دشمنند. آمریکا از انقلاب اسلامی سیلی خورده است، از انقلاب اسلامی کینه در دل دارد. این همان چیزی است که وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، جمهوری اسلامی به نام اسلام و قرآن در این منطقه پرچم برافراشت، آنها به خودشان لرزیدند. آمریکای امروز از آمریکای چهل سال قبل که انقلاب پیروز شد، بمراتب ضعیفتر است؛ قدرت آمریکا رو به افول است؛ نکتهی مهم این است. جنگ نخواهد شد، مطمئنّاً.

توانست آمریکا را که منافع حیاتی برای خود در اینجا تعریف کرده بود، شکست بدهد و به عقبنشینی وادار کند؛ توطئهها را خنثی کند؛ و طرّاحان جنگ تحمیلی را ناکام بگذارد. اقتصاد ملّی ما میتواند تحریم را شکست بدهد و به لطف الهی، به حول و قوّهی الهی تحریم را شکست میدهیم و شکست تحریم، شکست آمریکا است و آمریکا از ملّت ایران با شکست تحریم، یک سیلی دیگر باید بخورد.

اقتصاد جنوب آسیب بسیاری دیده و بانک ها منحل شدند. ولی من به شما عرض بکنم که تحریم اقتصادی شکنندهتر از اقتصاد ملّی ما است. این را من نمیگویم؛ این جزو حرفهایی است که جامعهشناسهای مطرح دنیا امروز دارند این حرف را میزنند. همچنین ورزش های کوهنوردی، پیاده روی، قایق سواری، اسکی رو آب و ماهیگیری جزو تفریحات این منطقه است. بسیاری از سیاسیّون معتبر دنیا و جامعهشناسهای معتبر دنیا معتقدند که «قدرت نرم» آمریکا فرسودهشده است، در حال از بین رفتن است.

فرایندی که “خاصه در میان مسلمانان به “تخلیه باتلاق” می انجامد و شرایط رشد تروریسم را از بین می برد. دموکراسی سازی در واقع “حرکتی صعودی در جهانی شدن محسوب می شود که در مقابل حرکت نزولی یا همان بنیادگرایی قرار می گیرد. قدرتهای استکباری بیش از آنچه در واقع توانایی و اقتدار داشته باشند، با تشر، با اخم، با ابراز قدرت، کار خودشان را پیش میبرند. شیکاگو که یکی دیگر از بهترین شهرهای آمریکا برای زندگی و تحصیل می باشد، در شمال شرقی ایلینوی واقع شده است.

آن که زنده است، ملّتهای منطقهاند؛ آن چیزی که زنده است، حقایقی است که در این منطقه وجود دارد. ایستادگی غزه با وجود محاصرهی کامل، نصرت الهی بود. همیشه خواستهاید، همیشه سرتان به سنگ خورده، همیشه دماغتان به خاک مالیده شده؛ بعد از این هم همین خواهد بود. بینیشان به خاک مالیده شده؛ لذا عصبانیاند، این حرفها را میزنند، این نطقهای سخیف را میکنند و این کارها را انجام میدهند.

یکی از تصویرهای غلط آنها این است که وانمود میکنند در موضع قدرتند، درحالیکه در موضع قدرت نیستند. خب شما غلط میکنید ما را مقصّر میدانید. این حرفی نیست که ما اینجا بزنیم؛ این حرفی است که تحلیلگران سیاسی دنیا به آن اعتراف میکنند و از آن شگفتزده میشوند؛ این واقعیّتی است. همچنین از حضور دکتر اسماعیلی در این نشست تشکر میکنم که نه به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بلکه به عنوان یک پژوهشگر و کارشناس آگاه و بصیر در حوزه مسائل سیاسی در این مراسم حضور پیدا کردند. رهبر فعلی این گروه، شخصی به نام «حسن قزوینی» است که در کربلا متولد شده و تقریباً ده سال نیز در حوزه علمیه قم مشغول به تحصیل بوده و در سال ۱۹۹۲ به آمریکا مهاجرت کرده است.

ناپلئون که در آن زمان بخاطر قیام ها در هائیتی و جنگ با بریتانیا مشغله زیادی داشت این زمین را به ۱۵ میلیون دلار فروخت. 190 میلیون سال پیش یکی از زیباترین اتفاقات جغرافیایی در این منطقه رخ داده است. خودش میگوید که صحبت میلیون نیست، صحبت میلیارد نیست، صحبت تریلیون است. جمهوری اسلامی و ملّت ایران آن مجموعهای هستند که هرکس به آنها تعرّض بکند ممکن است ضربه بزند، امّا ضربهی بزرگتر را خودش خواهد خورد؛ کمااینکه تا حالا اینجوری بوده. با تصویرسازی غلط سعی میکنند افکار ملّت ایران را منحرف کنند؛ هم تصویر غلط دربارهی ایران، هم تصویر غلط دربارهی خودشان، هم تصویر غلط دربارهی اوضاع منطقه.

دیدگاهتان را بنویسید