آژیر قرمز در سوریه

سپس با تقسیم متوسط جریان زیستمحیطی سالیانه بر متوسط جریان سالیانه (MAER/MAR) میتوان درصدی از MAR را که باید برای هر طبقه مدیریتی بهعنوان جریان زیستمحیطی در نظر گرفتهشده را محاسبه کرد (اسمختین و همکاران،1996). این امر می تواند بر روابط دوستانه سه کشور همسایه اثر نامطلوبی را به جای گذارد. بر اساس توافق دو کشور سهم هر یک از طرفین در احداث، بهره برداری و استفاده از آب و انرژی سد به صورت برابر است.

اما چنانچه یافتن طلا در رودخانه توسط دو نفر انجام شود، میتوان بدون داشتن دستگاه لایروب، این عمل را شبیه سازی کرد. میر محمد حسینی (1390) در تدوین شاخص کیفیت آب برای رودخانه گرگانرود ابتدا نرم افزار NSF را برای رودخانه گرگانرود به صورت معمول اجرا نمود و سپس با استفاده از روش AHP نسبت به اصلاح پارامترهــا و ضرایب آن ها به نوعی که جوابگوی شرایط محلی باشد، اقدام نماید. طایفه ای از ملوک در آنجا حکمرانی کرده اند که با پادشاهان سیستان قرابت داشته اند. از زمانی که ترکیه ایستگاه پمپاژ آب «الوک»، منبع اصلی آب استان حسکه، را در سال۲۰۱۹ تصرف کرد، آژانسهای امدادی میگویند که نیروهای تحت فرمان این کشور بارها پمپها را خاموش کرده و حدود یک میلیون نفر را در معرض خطر قرار دادهاند.

در صد سال گذشته افغانيها با جداكردن كانالهاي متعددي از هيرمند و احداث سدهاي مخزني و انحرافي روي آن حجم بيشتري از آب را مصرف كرده و ميزان آب جاري به سيستان را كاهش داده اند. کویر دست نخوردهی تماشایی با آسمانی صاف مناسب آفرود، اطراف این شهر را از بکرترین دیدنیهای کویری ایران کرده است. آغاز روابط ایران و افغانستان را می توان از زمان اعلام استقلال افغانستان دانست.

از این منظر در پاسخ به سوال اصلی باید گفت با خارج نمودن تدریجی مسائل امنیتی از دایره تنگ نظامی و سیاسی و انتقال سیاست خارجی از لایه های سیاسی-امنیتی به لایه های اقتصادی-تجاری، روابط ایران و افغانستان در سطوح مورد نظر کارگزاران این دو کشور به سمت غیر امنیتی خواهد رفت. در این راستا ان دو کشور در طول این سال ها روابط گوناگونی را در حوزه های سیاسی-اقتصادی و امنیتی داشته اند.

من اما گاهی به حرف های رود گوش می دهم که بسیار ملایم و نجوا گونه در گوشم آهنگ می نوازد و اسرار خلقت و کائنات را فاش می کند. ، 1997) این سیستم طبقهبندی نشان میدهد که برخی رودخانهها از نظر زیستمحیطی پراهمیت هستند، اما به دلیل نیازهای توسعه اجتماعی-اقتصادی همه رودخانهها نمیتوانند در وضعیتهای نزدیک به شرایط طبیعی باقی بمانند؛ بنابراین چهار طبقه مدیریت زیستمحیطی ممکن A تا D تعریف میشود. برخی خاک ها دارای تخلخل زیاد و نفوذپذیری کم هستندو عبور آب از درون آن ها، به دشواری صورت می گیرد .

در این مقاله اثرات اقداماتی که در این حوضه آبی مشترک صورت می گیرد بر روابط ایران ، ترکمنستان و افغانستان بررسی و سپس راهکارهایی برای مدیریت اختلافات محتمل و حل و فصل آن ها در قالب سبدی از منافع مشترک و متقابل کشورها مطرح می شود. اين پژوهش در پي يافتن علل نوسان آب هيرمند، كاهش جريان آن به سوي سيستان و تاثير آن بر روابط سياسي بين دو كشور مي باشد.وقوع خشكسالي و كاهش جريان آب از سرچشمه هاي هيرمند باعث كاهش جريان آب به سمت سيستان و وقوع بحران آب در اين ناحيه شده است. پاریس دارای ۲۴ نماینده و ۱۲ سناتور در دو پارلمان فرانسه است.

دست روزگار در ادوار مختلف زمان براي ايران فراز ونشيبهاي فراواني را به ارمغان آورده است. پل سفید اهواز یکی از برجستهترین جاذبههای گردشگری در شهر اهواز است.پل بعدی اهواز را در سال ۱۳۴۹ ساختهاند که میدان چهار شیر را به شمال منطقه کیانپارس متصل میکند. این رود از لحاظ تاریخی از سال 1353 که به عنوان 1113ایران و انگلستان که افغانستان را از ایران جدا کرد؛ و همچنین به طور خاص حکمیت گلداسمیت در سال مسئول تعیین حدود مرزی منطقه بلوچستان انتخاب شده بود به عنوان یک رود بین المللی شناخته شد. و همکاران 2005) قطعاً با ساخت سد تغییراتی حتی در مدتزمان کم در پاییندست رودخانهها ایجاد میشود که یکی از این واکنشها به هم خوردن نیاز آبی رودخانهها بهویژه در قسمت پاییندست سدها و بهتبع برای محیطزیست و سازههای انسانی محیط پیرامونی خود معضلاتی را در پی خواهد داشت؛ بنابراین یکی از چالشهای کاهش جریان زیستمحیطی رودخانهها درنتیجه سدسازی بحث بیابانزایی و تشدید فرسایش بادی و تغییر در اشکال ژئومورفولوژیکی بستر رودخانه، تغییرات کیفی آبوخاک میباشد (کریم کشته، 1380) که در این موضوع و مسئله سدهای زیادی در داخل ایران و سایر کشورها میتواند مثال زد که نمونه بارز داخلی سدهای کوچک و بزرگی است که در مسیرهای آبی منتهی به دریاچه ارومیه احداث گردیده که امروزه اثرات منفی طبیعی و محیطزیستی آن را شاهد هستیم (مکنونی، 1367)؛ بنابراین آنچه مدنظر ماست اثرات سوء سد سلمای افغانستان بر روی نیاز آبی رودخانه هریرود ایران میباشد جایی­که مرز طبیعی بین ایران-افغانستان و ایران-ترکمنستان میباشد، سدی که در 160 کیلومتری غرب هرات یعنی در نزدیکی مرز (60 کیلومتری مرز ایران – افغانستان) احداثشده و مردادماه سال 1394 آبگیری آن صورت پذیرفته است، با بررسی تصویر ماهوارهای مشخص میگردد که حوضه آبخیز اصلی رودخانه هریرود در خاک افغانستان بوده بهگونهای که 70 درصد آب این رودخانه طویل را تأمین میکند.

استفاده کردند. این مطالعه نشان داد که سدها اثرات منفی شدیدی بر وضعیت اکولوژیکی حوزه آبخیز هان مخصوصاً در فصول خشک دارند. احداث این سدها بر روی روان آب سد دوستی و کیفیت آب آن تاثیر منفی خواهد داشت. برای مطالعه موردی رودخانه هریرود به طول تقریبی 190 کیلومتر تا محل تایباد به دریاچه سد دوستی انتخاب شد، با توجه به نبود سوابق مطالعاتی قابلاتکا و خلأ مطالعاتی در این زمینه، این پژوهش به دنبال آن است که مقادیر موردنظر بهعنوان دبی زیستمحیطی را برای منطقه موردمطالعه ارائه نماید.

اما یادمان می رود درد دل با خدا را … در این روش محور احتمالات منحنی تداوم جریان با نمایش 17 درصد احتمال وقوع (01/0، 1/0، 1، 5، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 99، 9/99، 9/99، 99/99) تهیه میشود. ب- افت منابع آب زیرزمینی و بهتبع کاهش رطوبت خاک و درنهایت تشدید شوری خاک (کاهش کیفیت آب سطحی و زیرسطحی) ج -مترک شدن اراضی کشاورزی و در برخی موارد خالی از سکنه شدن روستاها د- کاهش یافتن شدید آب دریاچه سد دوستی درنتیجه کاهش منابع آب سطحی است، همه این موارد درنتیجه کاهش توان زیستمحیطی مطابق با جریان زیستمحیطی جریانی رخداده است و نکته حائز اهمیت در این میان تنوع زیستی در رودخانهها است که بیشتر تحت تأثیر دو عامل طبیعی و انسانی قرار دارد (امینی،1387) دراینبین نکته جالب و حائز اهمیت بالا آمدن بستر رودخانه هریرود ایران در برخی از نقاط بستر است، به این صورت که آن دسته از جریانات فرعی منتهی به رودخانه هریرود که نشأتگرفته از حوضههای آبریز داخلی است با خود رسوباتی را حمل میکند و این رسوبات وقتی به بستر پایه خود یعنی کف رودخانه اصلی یعنی هریرود میرسند تهنشین و رسوبگذاری میشود و دیگر جریانات گردابی شدید گذشته هریرود در کار نیست که بتواند آنها را حمل و جابجا کند آنهم در بستر رودخانهای که از نظر ژئوپلیتیکی حائز اهمیت بوده و از نظر رژیم حقوقی و معاهدههای گذشته میان کشورها وسط آب مرز تعیینشده که از این نظر نیز چالشهای ژئوپلیتیکی را در پی داشته است.

به گزارش ایسنا، برای محوطه سرسبز و تاریخی چندهزار هکتاری باغستان شماره ثبت ملی گرفتهاند و هرگاه نیاز شد در بوق و کرنا میکنند که یکی از بزرگترین لکههای سبز و تاریخی دنیا را دارند. در رابطه با تغییر شاخصهای هیدرولوژیک جریان رودخانهای کار پژوهشی خیاوی، مصطفیزاده و اسمعیلی عوری در رابطه با احداث سد یامچی بر سر راه رودخانه بالخلوچای با استفاده از رویکرد (RVA) تأثیر ترکیبی تغییر مؤلفههای اقلیمی با بهرهگیری از نرمافزار IHA Software مورد بررسی و ارزیابی قرار دادهاند که مشخص گردیده مقدار متوسط دبی جریان رودخانه در دوره بعد از احداث سد نسبت به گذشته 52 درصد کاهش داشته است و درنهایت تغییر در شاخصهای هیدرولوژیک جریان عمدتاً تحت تأثیر احداث سد بوده است؛ بنابراین متناسب با آنچه ذکر شد باید اذعان داشت با توجه به بررسیهای کتابخانهای صورت گرفته در پژوهش حاضر برای نخستین بار تلاش شده است تا با بهرهگیری از مدلهای اکوهیدرولوژی نیاز جریانی رودخانه هریرود موردبررسی و ارزیابی قرار گیرد تا اثرات کم آب شدن رودخانه توسط سد سلما افغانستان به عنوان یکی از دخالتهای انسانی مشخص گردد چراکه با تأیید کاهش نیاز جریانی اثرات سوء زیست محیط ناشی از کم آب شدن رودخانه در ابعاد مختلف مشخص و به جهت مدیریت منابع آبی در میان مدت و بلندمدت، مطالعات مرتبط در این حوزه برای کارشناسان سازمانهای ذیربط مانند شرکت آب منطقهای مفید واقع گردد.

این مدل یکی از روشهایی است که قادر است نیاز جریانی اکولوژیکی را در شرایطی که یک ارزیابی سریع موردنیاز بوده و دادههای موجود محدود است، محاسبه نماید. در چند دهه اخیر، اینترنت بیش از هر چیز در زندگی روزمره ما تاثیرگذار بوده است و هر روز بیش از قبل خود را در سبک زندگی ما جای میدهد. ز گیتی گرفتست ما را پناه.فردوسی. این روش قابلانعطاف برای مناطق مختلف بوده و برای مدیران آبی این امکان را فراهم میکند که بر پایه اهداف اجتماعی و اطلاعات اکولوژیکی و استانداردهای موجود، مدیریت صحیحی از جریان زیستمحیطی داشته باشند.

در این روش شش طبقه مدیریت زیستمحیطی مورداستفاده قرار گرفت که بهتفصیل در جدول شماره 3 توضیح دادهشده است (آنپوتاس و همکاران،2006). در ارزیابی جریان زیستمحیطی از روش انتقال منحنی تداوم جریان، از دادههای ماهیانه رودخانه استفادهشده و بر مبنای منحنی تداوم جریان طبیعی و موجود رودخانه، منحنی تداوم جریان زیستمحیطی برای هر طبقه موردنظر از مدیریت زیستمحیطی تعیین میشود. در بازه رودخانهای موردنظر با استفاده از دادههای ماهیانه جریان میباشد. هریرود در پل خاتون با کشف رود تلاقی و از آن به بعد تجن نامیده می شود.تجن که7 11 کیلومتر مرز مشترک ایران و ترکمنستان را تشکیل می دهد پس از خروج از مرز در دشت قره قوم پخش و در حوالی شهر تجن محو می شود.

، ذخیره رومیزی (DRM) انتقال منحنی تداوم جریان (FDC Shifting) بهره بردهایم که هر یک را بهاختصار در ادامه به آن میپردازیم. در واقع «گذر از آستان جادویی، مرحلة انتقال انسان به سپهری دیگر است که در آن دوباره متولد میشود و این عقیده به صورت شکم نهنگ، نمادی از «رحم جهان» است. نوسان جريان آب هيرمند و كاهش آب جاري به سمت سيستان (ايران) در صد سال گذشته همواره مشكلاتي را در روابط سياسي ايران و افغانستان در سطوح محلي و ملي به وجود آورده است. سد سلما مسائلی را در حوضه پاییندست خود (هریرود ایران) ایجاد کرده مانند الف -گسترش بیابان و تشدید فرسایش بادی در منطقه مرزی هریرود.

عدم توافق پایدار و همه جانبه باعث به وجود آمدن خسارت و مخاطرات بسیاری در منطقه از قبیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و به خصوص زیست محیطی شده است که زندگی و تمدن انسانی منطقه را به ورطه نابودی کشانده است. در ایران پس از پیوستن چند رودخانه فصلی به آن تا تنگه ذوالفقار که محل تلاقی مرزهای ایران ،افغانستان و ترکمنستان است خط مرزی ایران و افغانستان به طول 107 کیلومتر را تشکیل می دهد. پارانا-پاراگوئه بین المللی است و از طریق محل تلاقی آن در ریو دو لا پلاتا به شهرهای داخل پاراگوئه و آرژانتین دسترسی به دریا می دهد.

در هفتخوان رستم، رستم برای رهایی کاووس از «آبی» (رود یا دریا) باید بگذرد. روستای خور با آب و هوایی منحصر به فرد در ارتفاع 3600 متر از سطح دریا در شمال غرب تهران قرار دارد. با توجه به کاهش نزولات آسمانی در طول سالیان گذشته و قطع جریان آب رودخانه هیرمند به عنوان مهمترین شاهرگ حیاتی تامین آب این تالاب شاهد خشک شدن و از بین رفتن بخش زیادی از حیات جوامع محلی هستیم. این فراز نشیبها که قدمت آن تا به امروز به یک و نیم قرن میرسد به علت برخی موانع ریشهای بر سر تفاهم استفاده مشترک از رودخانه است که میتوان مهمترین این موانع را ابتدا در دخالت قدرتهای بیگانه در منطقه، عدم توجه به مسائل جغرافیایی مرز، سیاست های افغانستان برای توسعه مبتنی بر آب که موجب احداث سازهها و فعالیتهای انسانساخت بر روی رودخانه شده است و نوسانات جوی و شکننده بودن طبیعت سیستان دانست.

دیدگاهتان را بنویسید